Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ALLAH’IN DİNİNİN ESASI “KUR’AN DADIR

 

ALLAH’IN DİNİNİN ESASI “KUR’AN DADIR” ONUN DIŞINDAKİ BİLGİLER,KUR’ANA TERS DÜŞMÜYORSA ALINABİLİR AKSİ TAKDİRDE SADECE “HELAK OLMAMIZA” SEBEP OLACAKTIR.VE KUR’ANIN AÇIKLAMASI;ALLAH’IN ÖĞRETTİĞİ HER DÖNEMDE HAYATTA OLAN DEVRİN İMAMI OLAN”RESUL’E” AİTTİR.NE YAZIKKİ İNSANLARIN ÇOĞU;“İÇİNİZDEN EN HAYIRLINIZ KUR’ANI ÖĞRENEN VE ÖĞRETENDİR”HADİSİNİ (Buhari/11.c.1776)KUR’ANI ARAPCA OKUYABİLEN VE BAŞKALARINA DA O OKUMAYI ÖĞRETENDİR.Zannediyor.HALBUKİ KUR’ANIN ÖĞRENİLMESİ;”HER SORUNUN CEVABINI KUR’ANDAN VEREBİLME ÖZELLİĞİDİR”
 
BİZ İLMİMİZİ DİRİ OLARAK DİRİ’DEN ALDIK.
ZAHİRİ İLİM SAHİPLERİ İLİMLERİNİ ÖLÜ OLARAK ÖLÜ’DEN ALDILAR” (Beyazıd-ı Bestami hz.)
***Ve bizim aramızda hükmü Allah’tan alan kişiler vardır. Bunlar tam da (doğrudan Allah’tan) aldıkları bu hükümle halifelikleri Allah’tan olan kişilerdir. Ve onlar hükmü, Resul’ün (sav) hükmü Allah’tan aldığı gibi, aynı şekilde (doğrudan) Allah’tan alırlar. Bu (halifelikleri Allah’tan olan) kişiler, verdikleri hükümlerin Resul’ün verdiği hükümlerle çelişmemesinden dolayı zahirde resule tabidirler- (Muhiddin-i a’rabi hz. Ve bizim aramızda hükmü Allah’tan alan kişiler vardır. Bunlar tam da (doğrudan Allah’tan) aldıkları bu hükümle halifelikleri Allah’tan olan kişilerdir. Ve onlar hükmü, Resul’ün (sav) hükmü Allah’tan aldığı gibi, aynı şekilde (doğrudan) Allah’tan alırlar. Bu (halifelikleri Allah’tan olan) kişiler, verdikleri hükümlerin Resul’ün verdiği hükümlerle çelişmemesinden dolayı zahirde resule tabidirler.(MUHİDDİN-İ A’RABB-İ- Davud Kelimesindeki Hikmet-i Vücudiyye bölümü)
http://www.mevlanakapisi.net/2011/09/davud-kelimesindeki-hikmet-i-vucudiyye.html
Allah’ın vaadi Mağfiret ve fazl’dır.Şeytanın vaadi,Emaniyye ve fuhşiyattır.Allah insanlar için Kur’anı,bir Mutluluk davetiyesi,bir mutluluk Recetesi ve bir Mutluluk garantisi olarak ihsan etmiş.Şeytan da bunları ortadan kaldırmak için,insanları Kur’an dan uzaklaştırmıştır vaad ettiği EMANİYYE ile.
YUNUS – 57,58 :Ey insanlar! Size, Rabbinizden öğüt (vaaz) ve göğsünüzde olana (nefsinizin kalbindeki hastalıklara) şifa ve mü'minlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki: “Allah'ın fazlı ve O'nun rahmeti ile artık ferahlasınlar (sevinsinler). O, onların topladıkları şeylerden (dünya mallarından) daha hayırlıdır.”
NİSA/119,120:Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar, mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim, öyle ki mutlaka, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim, Allah'tan başka, şeytanı dost edinirse artık o, apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır.(Şeytan) onlara vaad eder ve onları emaniyyeye (kuruntuya) düşürür. Ve şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vaadetmez.
Emaniyye nedir ? Kur’anın dışında “KUR’ANA TERS DÜŞEN” insanların yazdıkları kitaplar (Rivayetlere dayalı ama kur’ana ters düşen hadisler ve kur’ana ters düşen diğer HURAFELER)
BAKARA – 78,79 : Onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah'ın) Kitabı'nı bilmezler, sadece emaniyyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zannediyorlar.Yazıklar olsun onlara ki; elleriyle kitap yazarlar, sonra da (emaniyye bilgiler içeren) bu yazdıklarını az bir bedel (para) karşılığında satmak için: “Bu, Allah'ın indindendir.” derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle.
Bazı alimler müellifler;”bu emaniyyeler kitap ehline (Hristiyan ve Yahudilere) aittir derler.Allah buna da işaret etmiş ve Emaniyyenin sadece onlara ait olmadığını.
NİSA - 123 : Sizin emaniyyenizle ve kitap ehlinin emaniyyesi ile değil, kim kötülük yaparsa (sadece) onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir velî ve bir yardımcı bulamaz.
RAHMAN – 1-2-3-4 :(O) Rahman'dır. Kur'ân'ı, O öğretti. İnsanı, O yarattı. Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.
ALLAH KİME ÖĞRETİR? HER DEVİRDE MUTLAKA HAYATTA OLAN DEVRİN İMAMLARINA.(Peygamber veya peygamberlerin olmadığı dönemdeki kavim resullerinden sectiği imamlar).O İMAMLAR KİMLERE ÖĞRETİR ? KAVİM RESULLERİNE.O RESULLER KİMLERE ÖĞRETİR ? (Allah’ın tayin ettiği)MÜRŞİDLERE,ve HEM DİREK KENDİLERİNE TABİ OLANLARA HEM DE MÜRŞİDLERE TABİ OLANLARA. “ONUN İÇİN KUR’AN ASILDIR..Ancak, KUR’ANIN ANLAŞILMASI ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİSİ,Gelişigüzel MEALLER VE TEFSİRLER ile olmaz.”
KIYAME – 16-17-18-19 'na (Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye), acele ederek, O'nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme. Muhakkak ki O'nun toplanması ve okunması Bize aittir. Öyleyse O'nu okuduğumuz zaman, artık O'nun (Kur'ân'ın) okunuşuna tâbî ol. Sonra O'nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.
 
A'LÂ/6,7,8,9,10,11:(Kur'ân'ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.Ancak (bu) Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.Ve kolay gelmesi için Biz (O'nu), sana kolaylaştıracağız.O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).Allah'a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.
 
ZUHRUF - 29 :Hayır, ben onları ve babalarını, onlara Hakk (Kur'ân) ve O'nu açıklayan bir resûl gelinceye kadar metalandırdım.
 
A'RAF - 35 :Ey Âdemoğulları! Sizin içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar.
 
İBRÂHÎM - 4 :Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, dilediğini (Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz'dir, Hikmet Sahibi'dir.
 
CUMA – 2-3 :Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (resûle tâbî olmadan evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış (katılmamış) olan, onlardan sonrakilere de... Ve O; Azîz'dir (üstündür), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
 
Hz . Ali(R.A) döneminde Ebu Cuhayfe <<Ya Ali yanında Resullullah tan , Allah’ın (c.c) kitabından başka yazılı bir şey varmı? diye sorar. Hz. Ali(r.a) 'HAYIR BİLDİĞİM BİR ŞEY VARSA O DA ALLAH’IN KİŞİYE KURANI ANLAMA KABİLİYETİ VERDİĞİDİR' SAHİHİ BUHARİ-8.CİLD 1272.HADİS
 
*Zaten Kur’an bir kısmıyla bir kısmını tefsir eder.
Lübnan baskısı saidi Nursi İbdidai tefs.is.icaz sf-26 
*İbrahim suresinin 4. ayetinin tefsirinde Said Nursi hz. Kuran’ı beyan eden bir resul olarak Türkçe tefsirini yapmayı bir İltifat ile Nübüvvetin varisi olarak Tefsire, tebliğe , beyana yetkili kıldı(Taktir etti.)
 
ELDE KUR’AN GİBİ BİR MUCİZE-İ BAKİ VARKEN
BAŞKA BURHAN ARAMAK AKLIMA ZAİD GÖRÜNÜR
ELDE KU’RAN GİBİ BİR BURHANI HAKİKAT VARKEN
MÜNKİRLERİ İLZAM İÇİN GÖNLÜME SIKLEMİ GELİR (Bediüzzaman Hz.
SAİD-İ NURS-İ HAZRETLERİ 11.ŞUA 9.MESELE
 
Kur'an-ı Sübhanî ki, herbir âyet-i tekviniyesi ve herbir kelimesi, hattâ herbir noktası, herbir harfi birer mu'cize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; herbir köşesinde bir taife, bir nev' ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halkeden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedanî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin.. ve o üstadlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin? Hâşâ, yüzbin hâşâ!
1400 Yıldır “İnsanlığın büyük bir kısmı bu emaniyyelere kanarak“ATALARININ DİNİNİ”Yaşayarak DALALETTE KALMAYA MAHKUM OLMUŞTUR.BU GÜN ONLARA GERCEKLER AÇIKLANINCA;İDRAK ETMELERİNİ ENGELLEYEN “BU ATALARIN DİNİ” OLMUŞTUR.
BAKARA/170,171:Ve onlara: “Allah'ın indirdiği şeye tâbî olun!” denildiğinde; “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (yola) tâbî oluruz.” dediler. Ve eğer, onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkâr edenlerin (kâfirlerin) hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen (anlamayan) kimsenin durumu gibidir. (Onlar) sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler (idrak edemezler).
 
MİDE/104: Ve onlara: “Allah'ın indirdiğine (Kur'ân'a) ve Resûl'e (itaate) gelin.” denildiğinde; “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey (dîn) bize yeter (kâfi)” derler. Ya onların babaları (bu gerçeklere ait) bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi...?
 
LOKMAN/21: Ve onlara "Allah'ın indirdiği şeye (Kitaba) tâbî olun!" denildiği zaman: "Hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (putlara) tâbî oluruz." dediler. Ve şeytan onları, alevli ateşin (cehennemin) azabına çağırıyor olsa da mı?
Hiçbir “HADİS,ALİM SÖZÜ,FIKIH KAİDESİ VEYA GELENEK” ALLAH’IN KİTABINA TERS DÜŞEMEZ.Allah hepinizden razı olsun.
Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta