Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

DEVRİN İMAM ASRIN MÜCEDDİDİ

 

   DEVRİN İMAMI-HALİFESİ-ASRIN MÜCEDDİDİ                            
 
   Her devirde bütün insanları ve cinleri Allah’ın emriyle hidayete erdirecek olan İMAMLAR aynızaman da yeryüzünün HALİFESİ,MÜCEDDİDİ ve indiilahide (Allah’ın huzurunda) her vakit kılınan namazların da imamıdır. “İNSANLARIN ZANNETTİĞİ GİBİ BU İMAMLARI ALİMLER DEĞİL,ALLAH TAYİN EDER”Allah tarafından peygamberlerin yaşadığı dönemlerde peygamberleri,asaleten,peygamberlerin olmadığı dönemlerde de kavim resullerinden (Peygamber olmayan,veli resullerden) seçtiği bir resul vekaleten tayin edilir.
***"Muhakkak Hak Teala (cc) Hz.leri bu ümmete bais eder gönderir. Her asır’da (Yaşaşnan her dönmde,öncekinin vefatı ile hemen yenisi tayin edilir) bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, ba'seder. Sizden bir taife halkı Hakk'a (cc) davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah’ın dostları, Allahu Teala’yı kullarına sevdirirler." (Sahih-i Buhari; Müslim, Sünen-i Ebu Davud, 5/100) (Yeb’asü lihazihil ümmeti Alâ ra’si külli asr’ın men yüceddidü leha diyneha")
***(İSRA/71) Peygamber Efendimiz (SAV)'ın şöyle söylediği nakledilmiştir; "Herkes kendi zamanlarının imamları ile Rablerinin kitabı, Peygamberlerinin de sünneti ile çagrılacaklardır." (Suyuti, ed-Durru'l-Mensur, V, 317)
***"Ve ene  nefahatun fetearradu ve men lem narif imame zamanihi felyemutu meyteten cahiliyetten. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tâbî  olmazsa cahiliyet üzere ölür." (Müsned-i Ahmed-Sahihi Müslim 58, hadis no. 1851) 
SECDE - 24 : Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık ve sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk'ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
RAD - 7 : Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihî), innemâ ente munzirun ve li kulli kavmin hâd(hâdin).
Ve kâfirler derler ki: “O'nun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?” Sen, sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır (zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde).
A'RAF - 159 : Ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne). 
Ve Musa (A.S)'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.
A'RAF - 181 : Ve mimmen halâknâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).
Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a (Allah'a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.
   Allah’ın görevli kıldığı İMAMLARA tabi olmayanlar,yalanlayanlar ve karşı gelenler kıyamette herkesin imamlarıyla çağrıldığında Kasas/41 deki imamların safında olacaklardır.
İSRA/71-72 :O gün bütün insanları, (Allah'ın tayin ettiği) imamları ile çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, böylece kitaplarını okurlar. Ve (onlara) zerre kadar zulmedilmez (haksızlığa uğratılmaz).Ve burada (bu dünyada), kim kör ise artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır.
KASAS - 41 :Ve Biz, onları ateşe davet eden imamlar (önderler) kıldık. Ve kıyâmet günü onlara yardım olunmaz.
   Bu konuda bizzat kendisi Allah tarafından İMAM olarak tayin edilmiş veya devrin imamına ARİF (irfanla bilen) Allah’ın velilerinin açıklamaları;
***HER ASRIN KİTABI VARSA ONUN YAZARI O ASRIN İMAMI VARDIR.... ÜSTAD 13. ASRIN İMAMI İDİ ŞİMDİ İSE 14. ASIRDAYIZ. BU ZAMANIN İMAMI KİM. KIYAMET GÜNÜ İMAMIMIZ SORULACAK........!
Kur’an’ın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor!.." cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübin'in nüzulü olduğu gibi, mana-yı işarîsiyle de, her asırda o Kitab-ı Mübin'in mertebe-i arşiyesinden ve mu'cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor...” “Resail-in Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavî olan Kur'an'ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.”(Birinci Şua)
barla lahikası 27.mektup(risale-i nur)said nursi (Kuleönü'nden Sarıbıçak Mübarek Mustafa'nın kardeşi Küçük Ali'nin fıkrasıdır.)
***Ve madem kıyamete kadar bâki bıraktığı Kur’ân ve Kur’ân’ın tayin etmiş olduğu imam var olduğuna göre;
 “Hem nasıl îmân-ı billâh âhiretsiz olmaz, öyle de, Onuncu Söz'de kısa işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki; ulûhiyet ve mâbudiyetin tezahürü için bu kâinatı öyle bir mücessem kitab-ı Samedanî ki, her sahifesi bir kitab kadar ve her satırı bir sahife kadar manaları ifade eder ve öyle cismanî bir Kur'an-ı Sübhanî ki, herbir âyet-i tekvîniyesi ve herbir kelimesi, hattâ herbir noktası, herbir harfi birer mu'cize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; herbir köşesinde bir taife, bir nev' ibâdet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halkeden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'ân-ı Samedânî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri RESUL olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibâdet edenlere imamları tâyin etmesin.. ve o üstadlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin? Hâşâ, yüzbin hâşâ!(Şualar;11.şua-9.Mesele)
(Orjinal Sayfa:234)
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,   “DEVRİN İMAM’I VE HALİFESİ”Dosyasındadır.
 
Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta