Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

Dinle yoktur

 DİNLER YOKTUR
   Allah’ın katında “dinler”Yoktur.Bir tek “din” vardır onun adı da Arapca İSLAM İbranice HANİF DİNİDİR.Bütün peygamberlere indirilen kitaplarda ve suhuflarda “sadece bir tek ŞERİAT VARDIR”
   Şeytan,her zaman olduğu gibi “İNSANLARIN MUTLULUĞUNU ÖNLEMEK,ONLARIN ARASINA KİN VE DÜŞMANLIK SOKMAK İÇİN” Farklı dinlerin olduğunu,Yeni bir din gelince eskisinin hükmünün ortadan kalktığını dolayısıyla farklı dinlere sahip olanların da “kendi dininden olmayayanla dostluğunun olamayacağını herkese kabul ettirerek EMELİNE ULAŞMIŞTIR”.Ya Allah’a inanacak aşagıdaki ayetler dogrultusunda hareket ederek,DÜNYADA SULH VE SÜKUNA ULAŞMASI İÇİN bir gayretin sahibi olacaksınız.Ya da ŞEYTANIN DOSTLUĞUNU DEVAM ETTİRİP olmaz böyle bir şey diyerek karşı cıkacaksınız. Allah katında din tektir.Adı da HANİF DİNİDİR.Arapcası:İslamdır.Hz Musa'ya indirilen "Tevrat",Hz İsa'ya indirilen "İncil" de de aynı şeriat vardır.Şeytan insanları birbirlerine düşman kılmak ve cehenneme gitmelerini sağlamak için,"Tevrat ve İncilde "bazı değişiklikler yapmış ama ana tema olan "7 safha ve 4 teslimi içeren ayetleri"iptal edememiş.Bu gün HRİSTİYAN vatandaşlar da
YAHUDİ vatandaşlar da bu gercekleri idrak edip aslında "HEPİMİZİN AYNI DİNİ YAŞAMAMIZ GEREKTİĞİNİ" aramızda bir farkın olmadığını bilmeleri için "KUR’AN DA GECEN bu hakikatlerin kendi kitaplarında da var olduğu BELGELERDİR. Şu anda Hristiyanların elinde bulunan ve” ŞEYTANIN DEĞİŞTİREMEDİĞİ GERCEKLERİ İHTİVA EDEN (Kur’anda olduğu gibi 7 safha 4 teslimi içeren) AYETLERİN OLDUĞU İNCİL VAR.Onları uyguladıkları zaman müslimanlarla bir farkı olmayacaktır.Şu anda Yahudilerin de elinde bulunan ve ŞEYTANIN DEĞİŞTİREMEDİĞİ GERCEKLERİ İHTİVA EDEN (Kur’anda olduğu gibi 7 safha ve 4 teslimi içeren) AYETLERİN OLDUĞU TEVRAT VAR.Onları uyguladıkları zaman,Müslimanlarla bir farkları olmayacaktır.
FUSSİLET - 43 : Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elîm azabın sahibidir.
AHKÂF-9: “Ben diğer resûllerden farklı bir (bidat) ortaya çıkarmış değilim.” de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tâbî olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim.
ŞURA/13-(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
NİSA/163: Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hz.İbrâhîm'e, Hz.İsmail'e, Hz.İshak'a, Hz.Yâkub ve torunlarına, Hz.İsa'ya, Hz.Eyub'a, Hz.Yunus'a, Hz.Harun'a ve Hz.Süleyman'a da vahyettik. Ve Hz.Davud'a Zebur'u verdik. KASAS – 52,53,54,55:Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, O'na (Kur'ân-ı Kerim'e) îmân ederler.Ve onlara (Kur'ân) okunduğu zaman: "O'na îmân ettik, muhakkak ki O, Rabbimizden haktır. Biz, ondan önce de muhakkak ki (Allah'a) teslim olanlardık." dediler. İşte onlardır ki; onlara sabırları sebebiyle ecirleri (sevapları) iki kat verilir. Ve onlar, seyyiati (kötülüğü) hasenat (iyilik) ile savarlar. Ve onlara verdiğimiz (manevî) rızıktan infâk ederler.Ve onlar, boş lâf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve: "Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selâm sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle (beraber olmak) istemeyiz (ilgilenmeyiz)." dediler.
***Hadis:   Peygamber (sav)efendimize Sahabe soruyor;Ya relulullah kitap ehli olan “Yahudi ve hristiyanların şu anda ellerindeki kitapları”Yalanlayalımmı yoksa kabuledelimmi? (sav) buyuruyorki,ne yalanlayın ne de tamamını tasdik edin “çünkü onların içinde doğru olanları da (Değişmemiş olanlar)var değişmiş olanlar da.
MAİDE – 66:Ve eğer Kitap Ehli, Tevrat ve İncil'i ve Rabb'lerinden kendilerine indirileni, gereği gibi uygulasalardı (yerine getirselerdi),mutlaka onlar, hem üstlerinden hem de ayaklarının altından (nice nimetler) yerlerdi. Onlardan bir kısmı (evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış) muktesid olan bir ümmettir. Ve (fakat) onlardan bir çoğunun yaptıkları şey ne kötü.
   Daha önceki İBADETHANELER DE Kutsaldır.Eger gereğini yerine getirirlerse.Nasıl şu anda Müslimanların mescitlerinde HİDAYETTE OLMAYANLARIN Yaptıkları ibadet, kendilerini kurtarmadığı gibi,kitap ehlinin de Ellerindeki değişmeyen ayetlere göre ibadet yapmadıkları müddetce kendilerini kurtuluşa erdiremezler,Dalalette kalırlar.
HAC – 40:Onlar, sadece “Rabbimiz Allah'tır” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer, Allah'ın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı, (rahiplerin) mabetleri, (hristiyanların) kiliseleri, (yahudilerin) havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği (müslümanların) mescidleri mutlaka harap olup yıkılırdı. O'na (Allah'a) yardım edene, Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, elbette Kaviyy'dir (kuvvetli, güçlü) Azîz'dir (yüce).
A’RAF/29,30-De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O'na (Allah'a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O'na) dönersiniz.” Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerine dalâlet hak oldu. Muhakkak ki; onlar, Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar (hesap ediyorlar).
   Aslında şu anda bile Maide/66 da Rabbimizin buyurduğu gibi “kendi kitaplarının asıllarını” o Kiliselerde ve havralarda hayata gecirenler var.
AL-İ İMRAN – 199:Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşû duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab'lerinin katındadır. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.
MAİDE – 44:Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidâyet ve nur vardır. Kendileri (Hakk'a) teslim olmuş peygamberler, yahudilere, onunla hükmeder. Rabbaniler (kendilerini Rabb'lerine adamış olanlar) ve Ahbar olanlar da (zahidler, yahudi âlimler, hahamlar) Allâh'ın Kitab'ından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler ve onlar, onun üzerine şahidler oldular. Artık insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve Benim âyetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim, Allâh'ın indirdiği ile hükmetmezse, o taktirde işte onlar, onlar k
 AL-İ İMRAN – 113,114:Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.Onlar, Allah'a ve yevmil âhire îman ederler, mâruf (irfan) ile emreder ve kötülükten nehyederler (men ederler) ve hayırlara koşarlar. İşte onlar, sâlihlerdendir.
BAKARA – 62:Şüphesiz ki; âmenû olanlar, yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler, bunlardan her kim, Allah'a ve yevm'il âhire inanır ve ıslâh edici ameller işlerse (nefsini tezkiye ederse), bu durumda onların mükâfatları Rab'lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
  Ve rabbimiz,Kitap ehli olanlarla “En güzel şekilde mücadele edin onlara adaletle davranın” buyuruyor.
ANKEBUT – 46:Ve kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücâdele etmeyin. Ve "Biz, bize indirilene ve size indirilene îmân ettik. Bizim İlâhımız ve sizin İlâhınız birdir (aynıdır). Ve biz, O'na teslim olanlarız." deyin.
MÜMTEHİNE/6,7,8,9:Andolsun ki, sizin için onlarda Allah'ı (Allah'ın Zat'ına ulaşmayı) ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse, o taktirde muhakkak ki Allah, O; Ganî'dir, Hamîd'dir (hamdedilendir).Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah; Kaadir'dir (herşeye gücü yetendir). Ve Allah; Gafûr'dur (mağfiret edendir), Rahîm'dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).Allah, dîn konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez (yasaklamaz). Muhakkak ki Allah, adaletli olanları (adaletle davrananları) sever.Fakat Allah, dîn hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış (yardım etmiş) olan kimselere dönmenizden (onlarla dostluk kurmanızdan) sizi nehyeder (yasaklar). Ve kim onlara dönerse, o taktirde işte onlar, onlar zalimlerdir.
   Şu anda Kitap ehli olan HRİSTİYANLARIN ellerindeki İNCİLDE DE,Yahudilerin ellerindeki TEVRATTA DA,Kur’anıkerimdeki “DÜNYA VE AHİRET SAADETİ” İÇİN uygulanması gereken 7 SAFHA 4 TESLİMİ İçeren AYETLER HALA MEVCUTTUR.İşte onları hayata gecirenler,Yukarıdaki ayetlerde belirtildiği gibi ONLAR DA KURTULUŞA ERENLERDİR VE BİZLERLE BERABERDİRLER.
 
 
        
       
       
       
       
       
     
    İNCİL’DEKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASI FARZ KILINMIŞTIR
İNCİL’DEKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASI
FARZ KILINMIŞTIR
1. Safha: Allah’a Ulaşmayı Dilemek
Matta 7:7,8 "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.
Matta 13:15,16 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.' "Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!
İş 22:27 Sen O'na dua edeceksin, ve O seni duyacak, ve yeminlerini yerine getireceksin.
İş 22:30 O suçsuz olmayanı bile ulaştırır, o kişi ki, senin temiz ellerinin aracılığı ile ulaşır."
2. Safha: Mürşide Tabi Olmak
Matta 3:1-3 O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü'nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: "Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır." Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: "Çölde haykıran, 'Rab'bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin' diye sesleniyor."
Matta 3:5,6 Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu.
Matta 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.
Matta 3:13-16 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?" diyerek O'na engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "Şimdilik buna razı ol! Çünkü Bi-Hakkın olanı yerine getirmek bize bunu gerektirir." O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu.
Korintoslulara 1. Mektup 12:13 İster Yahudi ister Yunanlı, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içirildi.
Elçilerin İşleri 9:17 Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş" dedi, "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh'la dolasın diye beni yolladı."
3. Safha: Ruhun Allah’a Teslimi
Elçilerin İşleri 3:19,20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i, yani İsa'yı göndersin.
Luka 1:15-16 O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu, Tanrıları olan Rab'be döndürecek.
Korintoslulara 1. Mektup 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.
Yuhanna 3:13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.
4. Safha: Fizik Vücudun Teslimi
Korintoslulara 1. Mektup 6:19, 20 Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
Yuhanna 3:4, 5 Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?" diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez.
Matta 6:14 "Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, gökteki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
Matta 6:24-25 "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz." "Bu nedenle size şunu söylüyorum: 'Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, 'Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?
Luka 12:23 Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir.
5. Safha: Nefsi Allah’a Teslim Etmek
Galatyalılar 6:14 Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.
Romalılar 6:18 Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz.
6. Safha: İrşada Ulaşmak
Matta 5:5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.
Markos 12:29-33 İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." Din bilgini İsa'ya, "İyi söyledin, öğretmenim" dedi. Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve kurbanlardan daha önemlidir."
7. Safha: İradeyi Allah’a Teslim Etmek
Matta 5:8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Allah'ı görecekler.
Matta 5:9 Ne mutlu sulh edicilere! Çünkü onlara Allah oğulları denecek.
Luka 6:27-29 Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin.
Matta 22:39 İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: 'Komşunu kendin gibi sev.'
 
1-İNCİL’DEKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR
İNCİL’DEKİ AYETLERDE
DİNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR
1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek
Matta, Bölüm 13:16 "Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!
Yuhanna, Bölüm 3:21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir."
2. Selanikliler, Bölüm 2:14 Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşmanız için, bildirdiğimiz Müjde'yle sizi bu kurtuluşa çağırdı.
İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.
2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak
Filipililer, Bölüm 1:19 Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.
1. Korintliler, Bölüm 15:57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!
3. SAFHA: Ruhun Teslimi
Romalılar, Bölüm 5: 2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla mutluyuz ve neşeliyiz.
İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.
4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi
Luka, Bölüm 1:6 Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.
Elçilerin İşleri, Bölüm 20:24 Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren Müjde'ye tanıklık etme görevini tamamlayayım.
5. SAFHA: Nefsin Teslimi
1. Petrus, Bölüm 1:22 Gerçeğe uyarak, itaat ederek nefsinizi arıttın, böylece kardeş sevgisi gibi içten bir sevgiye sahip oldunö ve birbirinizi yürekten bir samimiyetle sevin.
1. Korintliler, Bölüm 4:12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz.
1. Korintliler, Bölüm 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kalbiniz arındırılarak kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.
6. SAFHA: İrşada Ulaşmak
Elçilerin İşleri, Bölüm 24:18 Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya İli'nden bazı Yahudiler bulunuyordu.
Yuhanna, Bölüm 3:26-27 Öğrencileri Yahya'ya gelerek, "Rabbî" dediler, "Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor." Yahya şöyle yanıt verdi: "İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.
Yuhanna, Bölüm 3:34 Çünkü Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı'nın gönderdiği kişi Ruh'u ölçüsüz dağıtır.
Yuhanna, Bölüm 8:28 Bu nedenle İsa şöyle dedi: "İnsanoğlu'nu yükselttiğiğniz zaman, benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.
7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin
Yuhanna, Bölüm 5:30 "Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.
Elçilerin İşleri, Bölüm 14:15 "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız, aynı yaradılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz.
Elçilerin İşleri, Bölüm 26:20 Önce Şam ve Yeruşalim halkına, sonra bütün Yahudiye bölgesine ve öteki uluslara bildiri yaptım ki, tövbe edip Tanrı'ya dönsünler ve bu tövbeye yaraşır işler, ameller yapsınlar.
Romalılar, Bölüm 1:5 İmana itaati sağlamak ve O’nun adını bütün uluslar içinde yüce tutmak, sürdürmek için, Mesih aracılığıyla, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk.
Romalılar, Bölüm 1:15 Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de Müjde'yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum.
Romalılar, Bölüm 11:5 Aynı şekilde, şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.       
        
    
  Allah hepinizden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ


TEVRAT’TAKİ ÂYETLERDE DÎNİN 7 SAFHASI
FARZ KILINMIŞTIR

1. Safha: Allah’a Ulaşmayı Dilemek
Samuel 7:3,4 Samuel İsrail halkına şöyle dedi: "Eğer bütün yüreğinizle RAB'be dönmeye niyetliyseniz, yabancı ilahları ve Tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi RAB'be adayıp yalnız O'na kulluk edin. RAB de sizi Filistinliler'in elinden kurtaracaktır." Bunun üzerine İsrailliler Baal'ın ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca RAB'be kulluk etmeye başladılar
2. Krallar 23:25 Ne ondan önce, ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle RAB'be yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı.
2. Tarihler 7:14 adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana dua eder ve benim zatimi ararsa,ve de kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.
2. Safha: Mürşide Tâbî Olmak
Sayılar 11:17, 29 Ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki Ruh'tan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Ama Musa, "Sen benim adıma mı kıskanıyorsun?" diye yanıtladı, "Keşke RAB'bin bütün halkı peygamber olsa da RAB üzerlerine Ruhu'nu gönderse!"
Tesniye 30:16 Bugün size Allah’ınız RAB'bi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki, yaşayasınız, çoğalasınız ve mülk edinmek için gideceğiniz ülkede Allah’ınız RAB tarafından kutsanasınız.
Mezmurlar 5:11 Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine; Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
3. Safha: Ruhun Allah’a Teslimi
Mezmurlar 2:12 Onun ayağını öpün ki öfkelenmesin, Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu O'na sığınanlara!
Mezmurlar 18:30 Allah'ın yolu kusursuzdur, RAB'bin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
Nahum 1:7 RAB iyidir, Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.
4. Safha: Fizik vücudun Teslimi
Tesniye 5:20,21 "'Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. "'Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.'
Tesniye 6:5-7 Allah’ınız Yahve'yi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu kelimeleri aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.
5. Safha: Nefsi Allah’a Teslim Etmek
Mezmurlar 51:10  Ey Allah’ım, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Yeremya 4:14  Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki, Kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın?
Tesniye 6:5-7 Allah’ınız Yahve'yi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu kelimeleri aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.
6. Safha: İrşada Ulaşmak
Yeremya 32:38-40 Onlar benim halkım olacak, ben de onların Allah’ı olacağım. Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara; gerek kendilerinin gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar. Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Allah korkusu salacağım.
Yeremya 33:6-9 "'Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. Onları bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracak, bana karşı işledikleri günahları da isyanlarını da bağışlayacağım. Dünyadaki bütün ulusların önünde bu kent benim için sevinç, övgü ve onur kaynağı olacak. Bu uluslar Yeruşalim halkına yaptığım iyilikleri, sağladığım gönenci duyunca, korkuya kapılıp titreyecekler.'
7. Safha: İradeyi Allah’a Teslim Etmek
Tesniye 18:15,18,19 Allah’ınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. 'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni Ben cezalandıracağım.
Danıel 12:3 Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.
Samuel 9:9 (Eskiden İsrail'de biri Allah'a bir şey sormak istediğinde, "Haydi, biliciye gidelim" derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman bilici denirdi.)
Samuel 9:18,19 Saul kent kapısında duran Samuel'e yaklaştı. "Bilicinin evi nerede, lütfen söyler misin?" dedi. Samuel, "Bilici benim" diye yanıtladı, "Önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim.


TEVRAT’TAKİ ÂYETLERDE
DÎNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR

1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek
2. Tarihler, Bölüm 19:3 Ancak, bazı iyi yönlerin de var. Ülkeden Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları kaldırıp attın ve yürekten Allah'a yönelmeye karar verdin."
2. Tarihler, Bölüm 19:4 Yehoşafat Yeruşalim'de yaşadı. Beer-Şeva'dan Efrayim dağlık bölgesine kadar yine halkın arasında dolaşarak onları atalarının Allah’ı RAB'be döndürdü.
2. Tarihler, Bölüm 20:4 RAB'be yönelmek için Yahuda'nın bütün kentlerinden gelen halk toplanıp RAB'den yardım diledi.
2. Tarihler, Bölüm 22:9 Sonra Ahazya'yı aramaya koyuldu. Onu Samiriye'de gizlenirken yakalayıp Yehu'ya getirdiler, sonra öldürdüler. Ahazya'yı, "Bütün yüreğiyle RAB'be yönelen Yehoşafat'ın torunudur" diyerek gömdüler. Böylece Ahazya'nın soyunda krallığı yönetebilecek güçte kimse kalmadı.
2. Tarihler, Bölüm 26:5 Kendisine Allah korkusunu öğreten Zekarya'nın günlerinde Allah'a yöneldi. RAB'be yöneldiği sürece Allah onu başarılı kıldı.

2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak
2. Tarihler, Bölüm 15:14-15 Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RAB'bin önünde ant içtiler. Yahudalılar bütün yürekleriyle içtikleri ant için sevindiler. RAB'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.
2. Tarihler, Bölüm 30:12 Birlik ruhu vermek için Allah'ın eli Yahuda'nın üzerindeydi. Öyle ki, Allah kral ve önderlerin RAB'bin sözü uyarınca verdikleri buyruğa halkın uymasını sağladı.

3. SAFHA: Ruhun Teslimi
1. Krallar, Bölüm 15:14 Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB'be adadı.
2. Krallar, Bölüm20:5 Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle: `Atan Davut'un Allah’ı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde RAB'bin Tapınağı'na çıkacaksın.
2. Krallar, Bölüm23:25 Ne ondan önce, ne de sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle RAB'be yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı.


4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi
Yeşu, Bölüm 24:24 Halk, "Allah’ımız RAB'be kulluk edip O'nun sözünü dinleyeceğiz" diye karşılık verdi.
1. Krallar, Bölüm 19:10 İlyas, "Her Şeye Egemen RAB Allah'a büyük bir istekle kulluk ettim" diye karşılık verdi, "Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar."
2. Samuel 14:20 Kulun Yoav duruma bir çözüm getirmek için yaptı bunu. Efendim, Allah'ın bir meleği gibi bilgedir. Ülkede olup biten her şeyi bilir."

5. SAFHA: Nefsin Teslimi
1. Krallar, Bölüm 3:6 Süleyman, "Kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın" diye karşılık verdi, "O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun.
1. Krallar, Bölüm 5:4 Oysa şimdi Allah’ım RAB her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var, ne de kötü bir olay.

6. SAFHA: İrşada Ulaşmak
2. Tarihler, Bölüm 31:21 Allah'ın Tapınağı'nda üstlendiği görevi bütün yüreğiyle yerine getirdi; Kutsal Yasa'ya, buyruklara uydu; Allah’ına yöneldi. Bu sayede başarılı oldu.                                  
Hezekiel, Bölüm 1:3 Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel'e seslendi. RAB'bin eli orada onun üzerindeydi.

7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin
Mika, Bölüm 3:8 Ama Yakupoğulları'na isyanlarını,  İsrail halkına günahlarını bildirmek için  Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle,  Adalet ve cesaretle donatıldım.
Mika, Bölüm 4:5 Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile, Biz sonsuza dek Allah’ımız RAB'bin izinden gideceğiz.
Nahum, Bölüm 1:15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, yeminlerinizi yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi.


KUR’ÂN’DAKİ ÂYETLERDE

DÎNİN 7 SAFHASININ SAHABE TARAFINDAN YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR
1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek
39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya'budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ,fe beşşir ıbâd(ıbâdi).
Onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinab ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar) çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak
4/NİSA-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Biz, resûlleri ancak Allah’ın izniyle, kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar, nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah’tan mağfiret dileselerdi, Resûl de onlar için mağfiret dileseydi; Allah’ı tövbeleri (her iki tarafın mağfiretini, tövbesini) kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı.
48/FETİH-10: İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh (yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih(nefsihi), ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecren azîmâ(azîmen).
Muhakkak ki onlar, sana biat ettikleri zaman Allah’a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan) Allah’ın eli vardı. Kim (derecesini nâkısa) düşürürse, muhakkak ki o, nefsi sebebiyle (Allah’a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için) derecesini nâkısa düşürmüştür. Kim de Allah’a olan ahdini yerine getirirse (ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah’a teslim ederse), ona en büyük mükâfat (ecir) verilecektir (cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir).
60/MUMTEHİNE-12: Yâ eyyuhen nebiyyu izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâhi şey'en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyı'hunne vestagfirlehunnallâh(vestagfirlehunnallâhe) innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).
Ey Peygamber! Sana biat etmek üzere mü'min kadınlar geldiğinde, onlardan Allah'a hiçbir şeyle ortak (şirk) koşmamak, hırsızlık etmemek, zinada bulunmamak, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve ma’rufla (kendilerine emrettiğim şeylerde) sana asi olmamak üzere (söz verdikleri vakit) onların biatlerini kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki; Allah, mağfiret edici (günahları sevaba çevirici) ve rahmet sahibidir.

3. SAFHA: Ruhun Teslimi
39/ZUMER-18: Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh (ahsenehu), ulâikellezîne hedâhumullâhu ve ulâike hum ulûl elbâb (elbâbi).
Onlar (sahâbe), sözleri işitirler ve onların (sözlerin) ahsen olanına (Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından söylenilenine) tâbî olurlar. İşte onlar, hidayete erenlerdir (ruhlarını ölmeden evvel Allah’a ulaştıranlardır). Ve onlar, ulûl’elbabtır (daimî zikrin sahipleridir, nefslerini Allah’a teslim edenlerdir).
3/AL-İ İMRAN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean (menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg (belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd (ibâdi).
Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, o zaman de ki: “Ben ve bana tâbî olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik.” O kitap verilenlere ve ÜMMÎ’lere de ki: “Siz de (fizik vücudunuzu Allah’a) teslim ettiniz mi?” Eğer teslim ettilerse o zaman (onlar) andolsun ki; hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen (görev) ancak tebliğdir. Allah kullarını BASÎR’dir (görendir).

4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi
3/AL-İ İMRAN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean (menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg (belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd (ibâdi).
Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, o zaman de ki: “Ben ve bana tâbî olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik.” O kitap verilenlere ve ÜMMÎ’lere de ki: “Siz de (fizik vücudunuzu Allah’a) teslim ettiniz mi?” Eğer teslim ettilerse o zaman (onlar) andolsun ki; hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen (görev) ancak tebliğdir. Allah kullarını BASÎR’dir (görendir).

5. SAFHA: Nefsin Teslimi
3/AL-İ İMRAN-190-191: İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulîl elbâb(ulîl elbâbı).  Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı).
Hiç şüphesiz; göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, elbette ulûl’elbab için nice deliller vardır. O (Ulûl’elbab) ki; (lübblerin, Allah’ın sır hazinelerinin sahipleri), onlar ayakta iken, otururken ve yan üstü yatarken (hep) Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. (Ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen, bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Seni tesbih (tenzih) ederiz. Bizi, ateşin azabından koru.”

6. SAFHA: İrşada Ulaşmak
2/BAKARA-139: Kul e tuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lenâ â'mâlunâ ve lekum a'mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn(muhlisûne).
De ki: "Allah hakkında bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, onun için ihlâs sahibi (MUHLİS) (kul)larız.
49/HUCURAT-7: Va’lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrehe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân(isyâne), ulâike humur râşidûn(râşidûne).
Bilin ki, içinizde Allah’ın resûlü var. Şâyet emirlerin çoğunda size uysaydı lânetlenirdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi, kalplerinizde onu (îmânı) müzeyyen kıldı (fazılları îmân kelimesinin etrafında toplayarak kalbinizi tamamen nurla doldurdu). Size; küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar, irşada ulaşanlardır.
 7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin
3/AL-İ İMRAN-104: Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker(munkeri), ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
Sizden, (insanları) hayra çağıran, ma’ruf (irfan) ile emreden, kötülüklerden alıkoyan (nefslerindeki kötü afetlerden kurtulmalarına yardım eden) bir ümmet (mürşidler) oluşsun. İşte onlar, MUFLİHUN (felâha erenler)un ta kendileridir.
3/AL-İ İMRAN-110: Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh(billâhi), ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum, minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn(fâsikûne).
Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Ma’ruf ile emreder, münkerden (kötülükten) alıkoyarsınız (nefslerindeki kötü afetlerden kurtulmalarına yardım edersiniz). Allah’a îmân edersiniz. Eğer kitap ehli de îmân etmiş olsaydı kendileri için elbette hayırlı olurdu. Onlardan mü’min olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır.
9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ıhsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan ulûl’elbab, ihlâs ve salâh makamlarını, en üst üç makamı işgal edenler): onların bir kısmı muhacirînden (Mekke’den Medine’ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine’deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
12/YUSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
  Allah hepinizden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ www.ferhatbastug.com
       
        
     

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta