Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

CEHENNEMDEN ÇIKIŞ,KUR'ANA GÖRE YOK


 ‎"CEHENNEMDEN ÇIKIŞ,KUR'ANA GÖRE YOK AMA KUR'AN DIŞINDAKİ KİTAPLARA GÖRE VAR DENİYOR"
Cennetliklerin cennete, Cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir Fakat onların, orada ebedî kalmaları, niyetleri yüzündendir
(Hasan Basrî)
“Ebced hesabıyla cennete geçmeden önce cehennemde kaç yıl (gün) yanacağız” diyen şıracı ve bozacıların sizi nasıl aldattıklarını öğrenmek istermisiniz cehennemden cennete geçiş vardır diyen tüm din adamlarımıza bir sualimiz var acaba siz Allahtan bir ahdmi edindiniz eğer öyleyse Allah vaadinden dönmez.Yoksa sizler Allaha karşı bilmediğiniz bir şeyimi söylüyorsunuz.Bakara/78,79 da “Emaniyyeye (Kur’anın dışındaki kitaplara) tabi olanlardan bahsederek;Bakara :80:Ve (emaniyeye tabi olanlar) Ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak günahlarımız kadar yanıp cennete gideceğiz dediler.Deki Allahın katından bir ahd’mi edindiniz O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız'Allah vaadinden asla dönmez yoksa sizler Allaha karşı bilmediğiniz bir şeymi söylüyorsunuz.Bakara:81-Hayır,(sandığınız gibi değil) kim günah kazanmış ta hataları kendisini kuşatmışsa;işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır.Bir sahte hadisler silsilesine saplanmışssınız debelendikçe dahada batıyorsunuz Peygamber efendimiz nebiler sultanı Muhammed Mustafa (S.A.V.)BİR söz.(Hadis) söyleyecek ve bu söz Kurana aykırı olacak böyle bir şey hiç mümkün olabilirmi hala akıl etmeyecekmisiniz Daha kaç insanın, anlattığınız hurafelere aldanarak sonsuz bir cehennem azabına sürüklenmesine umursuzca seyirci kalacaksınız içinizde kimse bu güne kadar eline Kur’anı Kerimi alıp okumamış olamaz değimli? Tam 53 ayeti kerimede cehenneme gidenlerin orada kesin olarak ebediyyen cehennemde kalacaklarını kesinleştirdiğini hiçmi farketmediniz? Ülkemizde her yıl ölen yüzbinlerce insan sadece sizin öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz yanlış ve Kur’ana aykırı ilminiz yüzünden cehenneme giderlerken hiçmi vicdanınız sızlamıyor? Cennet ve Cehennem hayatı ebedidir aksini söyleyenler sizi aldatıyor uyanın.Cennet ve Cehennem hayatının süresini hesap etmek için ebced hesabına gerek yoktur.Eğer Allahtan bir ahd (söz) Almadıysanız Cennet hayatıda Cehennem hayatıda ebedidir DOĞRU SEÇENEK:Günah tartıları ağır gelen cehenneme sevap tartılarıda ağır olanlar cennete giderler ve orada ebediyyen kalırlar
.
MU'MİNÛN-102:Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).
O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.
MU'MİNÛN-103:Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır. Cennet ve Cehennem ile ilgili olarak Kuranı Kerime aykırı bidatler
1. Bir kişi Müslüman ise cennete gider
2. Sadece müslümanlar cennete gider
3 .Keleime-i şehadet getiren herkes cennete gider
4. Kıyamet günü Peygamber efendimizin (S.A.S.) şefaat ettiği kimseler cennete giderler
5. La İlahe İllallah diyen herkes cennete gider
6. İslamın beş şartını yerine getirenler cennete gider
7.Bir insan günahalrı kadar cehennemde kaldıktan sonra cennete gider.
Bu liste aslında çok daha uzundur ancak bütün bu inanışlar bir çok insan tarafından gerçekmiş gibi kabul gören bid’atlerdir.Peki Kuranı Kerim ne diyor.?Allaha inanmak hatta “beş şart’ı yerine getirmek” bile kurtuluş için yeterli değildir. Sadece Takva sahibleri, Allahın cennetine girebilir.Bir insan Allaha ulaşmayı dilediği takdirde Takva sahibi olur ve Takva sahibi olan kişinin günahları örtülür.İslamın 1. inci safhası.
*Kuranı kerimde kişi, müslüman ise cennete gidecektir şeklinde tek bir tane ayeti kerime yoktur.
*Kuranı kerimde bir kişi günahlarının karşılığı kadar cehennemde kaldıktan sonra cennete gider şeklinde hiç bir ayet yoktur.
*Kuranı Kerimde cennet ve cehennem arasında geçiş olabileceğine dair de bir ayet söz konusu değildir.
*Kuranı Kerimde Cennete gideceklerin devamlı cennette cehenneme gidenlerin de devamlı cehennemde kalacakları çok açık bir şekilde tam 53 ayeti kerimede
açıklanmıştır.
*Kur’ana göre cennet ehli kimlerdir? Takva sahibi olanlar.
*Takva sahibi olmanın ön şartı nedir? Allah’ulaşmayı dilemek Yani ona yönelmek.(Rum/31)
Madde :1:Kuranı kerim Allaha ulaşmayı dileyenler için Cennetin müjdesidir.Allahu teala Zümer 17 de Allaha yönelmenin Allaha ulaşmayı dilemek olduğunu açıkca ifade etmektedir. Bu yönelmenin neticesinde de kullarını cennetle müjdelemektedir.Bütün sahabe Allaha ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allahın müjdesine mazhar olmuşlardır
.39/ZUMER-17:Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi).
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

Şura:13:..allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır-Hidayete erdirir- (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

Madde :2:Allaha ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceklerinin matematiksel ispatı vardır.Bu noktada nasıl oluyorda bir tek dilek Allaha ulaşmayı dilemek bir insanın kurtuluşu için yeterli oluyor? Hatta aranızdan olurmu öyle şey bu nasıl bir yol nasıl bir yöntemdir ki bir tek dilek insanı kurtuluşa erdirsin diyenler olacaktır.Öyleyse gelin bu matematiksel şifreyi bu muaazzam sırrı 4 adımda çözelim 1: cennete sadece sevabları günahlarından fazla olan kimseler gidecektir. (müminun 102)
*Sevapları günahlarından fazla olduğu için cennete gidecek olan kişiler Kuranı Kerime göre Takva sahibidir.
50/KAF-31:Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîdin.
Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kuranı Kerime göre ancak Allaha ulaşmayı dileyenler Takva sahibidir
30/RÛM-31:Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. Allahu Teala,Takva sahibi olanların günahlarını örteceğini ifade etmektedir....
ENFÂL-29:Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
   İşte bu günahların örtülmesidirki insanın kurtuluşunun temelini oluşturur.Peygamber efendimiz (S.A.S.)de Hiç Kimse Kendi Ameli İle Cennete Gidemez Hadisi Şerifiyle işte bu noktaya işaret etmiştir
   Hiç kimse Allahın müdahalesi olmadan cennete giremeyecektir .Enfal :29 da da açıkca ifade edildiği gibi Allahu Teala, Allaha ulaşmayı dileyerek Takva sahibi olanların günahlarını örtmektedir.Herkesin mutlak olarak bir sevabı olacağı cihetle günahları örtülen kişinin sevabı mutlaka günahlarını az bir derece aşacaktır.Matematiksel olarak konuya baktığımız zaman görüyoruzki böyle bir kişinin gideceği yer açık ve kesin olarak Allahın cennetidir.
*Madde :3:Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ebediyyen kalmak üzere cehennemdir.Yunus süresinin 7 ve 8 inci ayeti kerimelerine göre Allaha ulaşmayı dilemeyenlerin gideceğiyer cehennemdir..
.
YÛNUS-7:İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ula؛mayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ula؛tırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmu؛lardır ve onunla doyuma ula؛mı؛lardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır..
YUNUS-8: kazand‎klar‎ (dereceler) gereğًince varacaklar‎ yer ate‏tir (cehennemdir).
Kehf 105 e göِre Allaha ulaş‏mayı‎ dilemeyenlerin amelleri bo‏a gidecektir ve amelleri bo‏a gidenlerin cennete girmesi mümkün deًildir

18/KEHF-105
Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel k‎yameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmay‎ı (öِlmeden evvel ruhun Allah'a ula‏ması‎nı‎) inkâr ettiler. Böِylece onlar‎n amelleri heba oldu (boş‏a gitti). Art‎k onlar için kı‎yâmet günü mizan tutmay‎z.
Sevgili Din Adamları‎mı‎z bir insan, Allah’a ruhunu ulaş‏tı‎rmadan vefat ederse gideceًği yer ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. bir insan ya‏şarken ruhunu Allaha ula‏‎ştırmayı‎ dilediًği anda günahlaröِrtüleceğًi için gideceğًi yer mutlak olarak cennettir.Bu gerçekleri gizleyemessiniz bu vebali alamazs‎ın‎ız. Biz her f‎rsatta kur’ana aykı‎rı‎ bu bid’atlerin yüzyı‎llara dayanan köِklerinde sizin hiç bir pay‎ın‎ız olmad‎ً‎an‎ sürekli tekrar edyorsunuz. sizlere gِönderdiًğimiz yazı‎larım‎ız‎ ve her konuda ispًat vas‎ıtaları‎ olarak gِönderdiğًimiz ayetleri incelemediniğiniz, araş‏tı‎rmadığı‎ً‎nı‎z cihetle bu vebali taşı‏‎maya devam ed‏yorsunuz..
VE SON SÖZ:
Asrı‎n en büyük bid’at‎ı Allaha inanan ki‏şi günahları‎ kadar cehennemde kaldı‎ktan sonra mutlaka cennete gidecek yalanı‎d‎ır oysa kur’anı‎ kerimde 53 ayeti kerimede cehenneme girenlerin asla cehennemden ç‎kamad‎ıklar‎ın‎ı ve ebediyyen orada kalacakları‎n‎ı Allahu teala kesin bir ‏şekilde aç‎ıklamış‎‏t‎ır.İn‏şaallah uyanmanı‎za vesile oluruz Allah raz‎ olsun... Daha geniş açıklamalar:www.ferhatbastug.com adresindedir.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta