Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

EHLİSÜNNET NEDİR ? KİMLER EHLİSÜNNETTİR ?


EHLİ SÜNNET;Peygamber (sav)efendimiz ve sahabenin YAŞANTISINI ÖRNEK ALMAKTIR.
KİMLER EHLİ SÜNNETTİR ?-İşte Kur’anda Ayetlerle açıklanmış olan o YAŞANTIYI KENDİ HAYATINA GECİRENLERDİR.
AHZAB – 21:Andolsun ki, sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe (Allah'a ulaşma gününe) ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için, Allah'ın Resûl'ünde güzel bir örnek vardır.
NAHL - 123 :. Sonra da sana "hanif (vahdet, tevhid ve teslimi esas alan) olarak İbrâhîm (A.S)'ın dînine tâbî olmayı" vahyettik. Ve o, müşriklerden olmadı.
MUMTEHİNE – 4-5-6:Hz. İbrâhîm ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: “Muhakkak ki biz, sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkâr ediyoruz. Ve siz, Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda ebediyyen düşmanlık ve öfke başladı.” Hz. İbrâhîm'in, babasına: “Senin için mutlaka istiğfar edeceğim (mağfiret dileyeceğim). (Ancak) Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim, sözü (demesi) hariç. RABBİMİZ BİZ SANA TEVEKKÜL ETTİK.VE SANA YÖNELDİK (Sana ulaşmayı diledik) VE MASİR (VARIŞ,DÖNÜŞ,ULAŞMA) SANADIR.” Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne kılma! Ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki Sen, Sen; Azîz'sin, Hakîm'sin.Andolsun ki, sizin için onlarda ALLAH’I (Allah'ın Zat'ına ulaşmayı) ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse, o taktirde muhakkak ki Allah, O; Ganî'dir, Hamîd'dir (hamdedilendir).
   İbrahim as da Peygamber (sav) efendimiz ve sahabesi de bizim için birer örnek ise.Onlar gibi olmak ta SÜNNET ise.Ve onlar sadece Allah’ın kitabına dayalı bir dini yaşamışlarsa.O zaman ANCAK ALLAH’IN KİTABINA DAYALI DİNİ YAŞAYANLAR (7 safha’da  4 teslimi gercekleştirenler)
1.Safha;Allah’a ulaşmayı dilemişler,Zümer/17- Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
2.Safha;Mürşide tabi olmak (Kainatın enbüyük Mürşidine tabi olmuşlar).A’raf/157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma'ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O'na îmân ettiler ve O'na saygı gösterdiler ve O'na yardım ettiler ve O'nunla beraber indirilen Nur'a (Kur'ân-ı Kerim'e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.
3.Safha 1.Teslim; (Ruh’larını  teslim etmişler,Hidayete ermişler).A’raf/158- De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize (gönderilen) Allah'ın resûlüyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O'nundur. O'ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmî, nebî, resûlüne îmân edin ki; O, Allah'a ve O'nun kelimelerine (sözlerine) inanır (îmân eder). Ve O'na tâbî olun ki; böylece siz, hidayete eresiniz.”
4.Safha 2.Teslim; (Fizik vücutlarını Teslim etmişler).Aliimran/20- Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: "Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik. O kitab verilenlere ve ümmîlere: "Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?" de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.
5.Safha 3.Teslim;(Nefs’lerini Teslim etmişler,Ululelbab olmuşlar).Bakara/136- Deyin ki: “Biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrâhîm'e İsmail'e, İshak'a, Yâkub ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve (diğer) nebîlere, Rab'leri (tarafı)ndan verilenlere (sahife, kitap ve vahiylere) îmân ettik. Onların arasında hiçbir ayırım yapmayız (fark gözetmeyiz). zaten biz, O'na teslim olanlarız.”(Zümer/18)
6.Safha;(İrşad’a ulaşmışlar,Muhlis olmuşlar).Hucurat/7- Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır.(Bakara/139)
7.Safha 4.Teslim;(İradelerini de Teslim etmişler.Hepsi Mürşid olmuşlar).Tövbe/100- O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
   İŞTE BU 7 SAFHA DA 4 TESLİMİN ENAZINDAN BİRİNCİ TESLİMİ (Ruhun teslimini) “Allah’a ulaşmayı dileyerek gercekleştirmemiz halinde” EHLİSÜNNET VEL CEMAAT İÇİNDE YERALABİLİRİZ.
Peygamber (sav) efendimiz;Ahir zamanda kim benim bir sünnetimi ihya ederse (hayata gecirirse) felah bulur buyuruyor.Evet doğru ama bunu insanlar sadece”SAKAL BIRAKMAK,SARIK SARMAK,CÜBBE GİYMEK.VS” şeyler zannediyor.
 Halbuki o (sav)“İMANIN,İSLAMIN,HİDAYETİN,TAKVANIN, GERCEK ANLAMI”unutulduğu için onları “Peygamber efendimiz ve sahabe gibi bilerek yaşanmasını buyurmuştur.Yani bunları yaşayarak,”EHLİSÜNNET VEL CEMAAT OLUN” Buyuryor.
Yoksa Kur’ana ters düşen RİVAYETLERE dayalı hurafelere tabi olarak,
-Kıyamette şefaatin var olduğunu söyleyerek insanları kandıranlarmı?
-imanı 6 şart ile sınırlandıranlarmı ?
-islamı, 5 şartla sınırlandıranlarmı?
-sırat köprüsünü uyduranlarmı?
“EHLİSÜNNET VEL CEMAAT”tir ?
Benden,kur’an dan başka bie şey yazmayın.Kim benden kur’andan başka bir şey yazarsa imha etsin.Benden,ileride ortaya çıkacak hadisler olacak kur’ana bakın eger ters düşüyorsa benden değildir.MÜSLİM-ZÜHD-72,DARİMİ MUKADDİME-42,TİRMİZİ İLİM-11,MÜSNEDİ AHMET-3/12.21.33
Resul buyurduki,benden kur’an dışında bir şey yazmayın yazmış olduklarınızı da imha edin.İBNİ ABDULBER-Cairülbeyanıl ilim
Allah hepinizden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde Aynı isimle mp3 sohbetinde.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta