Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

İMAM İSKENDER ALİ MİHR HAKKINDA MEDHİYELER

İMAM İSKENDER ALİ MİHR HAKKINDA MEDHİYELER


İMAM İSKENDER ALİ MİHR HAZRETLERİ;
((ALLAH’UTEALANIN AHİR ZAMANDA GÖREVLİ KILDIĞI”BÜTÜN İNSANLIĞIN VE BÜTÜN CİNLERİN DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİ YAŞAMALARINA İMKAN HAZIRLANMASI İÇİN,(Hidayete erdiren)MEHDİ AS,(Huzur namazının) İMAM’I,YERYÜZÜNÜN HALİFE’Sİ VE (Peygamber olmayan) RESUL’ÜDÜR.
   ALLAH’IN VELİLERİ TARAFINDAN” BÜTÜN ÖZELLİKLERİYLE BERABER,İSMİ’DE BARİZ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMUŞ OLAN,MUHTEREM EFENDİMİZ “İMAM İSKENDER ALİ MİHR” HAZRETLERİNİ,O’NUN HİMMETİYLE,SİZLERE TANITMA FIRSATINI BAHŞETTİĞİ İÇİN YÜCE RABBİMİZE SONSUZ ŞÜKRANLARIMI ARZEDİYORUM.


(AHMEDÎ İSKENDERNAMESİ:1334-1413)
*ALLAH’UTELA ONLARIN İRADELERİ DIŞINDA,İSKENDER AS’I,”ANA RAHMİNE RESUL OLARAK KOYDU.”
İŞTE O ZAMAN GÖKLERDEN YERE RAHMET İNMEYE BAŞLADI.


(Ezelde o’nu RESUL olarak takdir ettiği için.Kasas/68:Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan'dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.)
Çünki anı komış-ıdı_aña İlâh
Lâ-büd İskender aña bulmadı râh
Çünki ana rahmına düşdi Resûl
Yire gökden indi çok rahmet nüzûl  


***EY İSKENDER AS!..SEN TARİKAT YOLUNUN (Allah’a ulaşan yolun) İMAM’I,ŞERİAT EHLİNİN BAŞKUMANADANISIN.


Tarîkat yolınuñ sen reh-berisin
Şerîat ehlinüñ ser-leşkerisin  


*** SEN DEVLETİN HIZR’I,MUBAREK YÜZÜ,GÜZEL YANAĞI,BOYNU VE AHLAK’I,”İKİ KAŞI ARASI NİŞAN’I”OLAN İSKENDER AS’SIN.


Zihî latîf-cemâl ü zihî mübârek-zât
Ki yañagıdur anuñ cîd ü zülfi Kadr ü Berât
Secâeti Hızır u devletidür İskender 
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:www.belgeler.com

                                                                 ***
(AHMET NÂMÎ DÎVÂNI)
 *** (İSKENDER AS’IN AYNASINDA GÖRÜNEN (O’na Tabi olan) KİŞİ,NAMİ’NİN HAKİR GÖNLÜNÜN BÜTÜN CİHANI GÖRDÜĞÜ GİBİ ONLARIN DA GÖNÜLLERİ O HALE GELİR.


Ne var câm-ı Cem ü mir`ât-ı İskenderde oldukça
Dil-i Nâmî gibi bir sâgar-ı `âlem-nümâ cânâ(sayfa 65)


***((KİM Kİ;HAYAT BULMAK İÇİN,ALLAH’IN İLMİYLE İLİMLENMİŞ OLANLARA TABİ OLURSA;ALLAH’UTEALA ONU DİRİLTİR VE SIRLARIN SAHİBİ (Ululelbab) KILAR.(Çünkü bütün insanlar,”Başlangıçta ÖLÜDÜR’ler.Enam/122 Taki Allah’a ulaşmayı dileyip’te göğüsleri İSLAM’a açılıp(Enam/125) NUR sahibi oluncaya  kadar”.Zümer/22.))


Meger kim neşve-i Kevser virür tab`-ı suhan-dâna
Anuñçün cümlede vasf-ı lebüñdür müdde`â cânâ(sayfa 65)


(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219043/h/metin.pdf
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219042/h/giris.pdf
                                              ***                                                                             
      
(ARPAEMİNİZADE-SAMİ DİVANI)
***O MEL’UNUN (Şeytan’ın) İNŞA ETTİĞİ BİNALAR HARAP OLMAYA (Yıkılmaya) MAHKUMDUR.Kİ O’NUN MAKSADI:”(1400 Yıl evvel) MAMUR OLAN (Allah’ın farz kıldığı) ALLAH’IN ZATINA TESLİM OLMAYI VİRAN ETMEK,ORTADAN KALDIRMAKTI. BÖYLECE,O İNTİKAM KILICIYLA İSLAMİYETTE OLMAYAN “ŞEYLERİ İSLAM AKAİDİ”OLARAK KABUL ETTİRDİĞİNDE MÜSLİMANLARI,”ESAS DİN’LERİNDEN” UZAKLAŞTIRMAYI BAŞARDI.(*)


Binâ-yi ‘ömri olmaz mı harâb-âbâd o mel’ûnun
K'ide ma’mûre-i dârü's-selâma kasd-i vîrânî  
Hüsâm-i intikâmın ehl-i İslâm eyledi ihrâc
Zuhûr itdükde andan böyle vaz’-i nâ-müselmânî


***PADİŞAHLAR PADİŞAHI İSKENDER AS SONRA MUBAREK MAKAMINDAN ASKERLERİNE (Talebelerine) EMRİNİ BUYURDU:”ŞERİAT KILICIYLA (Allah’ın Kitabında) ARAŞTIRMA YAPARAK O EMANİYYE’LERLE OLUŞAN “AKAİD’E TABİ OLANLARA (Yanlış manalar verilerek-İSLAMDAN KOPARILAN;İMAN,TESLİM,HİDAYET,TAKVA,SALİH AMEL,NEBİ RESUL,vb. kavramları SAVUNANLARA),NETİCEYİ BİLDİREREK ONLARI BU YANLIŞLIKLARDAN MEN EDİN!..”


 (*):.(Emaniyye ile,Kur’an dışındaki ilimle-Nisa/118,119,120: Allah, ona (şeytana) lânet etti. Ve (şeytan) şöyle dedi: "Ben mutlaka, Senin kullarından belli bir nasip edineceğim."Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar, mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim, öyle ki mutlaka, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim, Allah'tan başka, şeytanı dost edinirse artık o, apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır.(Şeytan) onlara vaad eder ve onları emaniyyeye (kuruntuya) düşürür. Ve şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vaadetmez.).
*Hadis-i şerif:”İNSANLAR ÜZERİNE ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKKİ İSLAMIN YALNIZ İSMİ,KURANIN İSE RESMİ KALACAK,MESCİDLER DIŞ GÖÜNÜŞLERİYLE MAĞMUR,FAKAT İÇLERİ HİDAYETDEN MAHRUM OLACAK ONLARIN ALİMLERİ,GÖK KUBBE ALTINDAKİLERİNİN EN ŞERLİLERİDİR FİTNE ONLARDAN ÇIKTI VE YİNE ONLARA DÖNECEKTİR”(BEYHAKİ).


Şehenşâh-i hümâyûn-câh ü İskender-sipâh âhir
İrâde itdi istîsâl ile men’ itmege anı
Muhassal bildürüp mikdârını seyf-i şerî’atle
Vekîl-i mutlakına def’i içün itdi fermânı
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275459/h/arpaeminizade-sami.pdf

                                                                              ***
(AŞIK ÇELEBİ DİVANI:D.1520)
*** (Kalubela günü verdiğimiz)SÖZLERİMİZİ TUTALIM DİYE, RABBİM BENİ BU (İskender as’ın)SOHBET MECLİSİNE”DİNLEYİP ANLAMAM İÇİN ULAŞTIRDI.


Tutalum eyledi ceng-i gamunda ‘ûd beni     
Seni bir iki gün itdi bu bezme hînâger
Nevâ yirine revân itme her rekimden hûn


***Kİ,İSKENDER AS’IN FERASETİYLE NAZAR EDİP;”BU MERMER KAFAMIN ŞEKİLLENİP GÜNAHLARIMIN YOK OLMASI İÇİN.


Ruhâm-ı hâme ferâsetle bir nigâh itse
Olurdı sâgar-ı Cemşîd ü câm-ı İskender


***ZİRA (İskender as)YETİMLERİN,EHLİBEYT’İN BÜTÜN GEÇİMLERİNİ,DERTLERİNİ ÜZERİNE ALDI.BİR ZULÜM GÖRSELER,HEMEN O’NA ULAŞIRLAR,”OL BABA YA BABA DERLER.”


 ‘Âyâl idindi hep eytâm-ı ehl-i beyti bugün
Sitem gören varup ol bâba ya baba dirler


(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213614/h/asikcelebidivanifilizkilic.pdf
                                                                              ***    
 (AYINTAPLI HAFIZ ABDULMECİDZADE DİVANI:1670-1750)
***LEYLA’NIN SAÇINI DAĞINIK GÖRDÜĞÜM ZAMAN BENİ DAĞLAR KADAR KEDERE SALAR MECNUN OLURUM.
***BU KEDERLERİ BEN,İSKENDER AS DEVRİNDE CESARETLE KABUL EDERİM.ÇÜNKİ O DEVİR,”YERYÜZÜNÜN BAŞTAN BAŞA MUHABBET,SEVGİ DOLU OLDUĞU BİR DEVİR”OLACAKTIR.


Saldı beni ol kûh-ı Game bir Saçı Leylâ
Mecnûn olurum zülf-i perisânını görsem
iskenderim bu mülk-i muhabbetde ser-tâ-ser
Cûret-pezîrim âyine-i dil-nümâ benim
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/143b/ayintabli-hafiz-ve-divani-inceleme-metin-dizin-ayintabli-hafiz-and-his-divan

                                                                    ***
(BEHİSTİ DİVANI:1550)
İSKENDER AS,MEYHANELERİN KÖTÜ KOKULARINDA ORADAKİ “İÇKİLERLE,ŞARKILARLA ACILARINI UNUTMAYA,ONLARLA MEST OLMAYA ÇALIŞANLARA,HAYAT BULMAK İSTEYENLERE”HIZIR’DIR.Kİ O ZALİMLERİN BELALARINA VE DAHA DA ŞİDDETLİLERİNE KARŞI DAVUT AS GİBİ ALTIN SARISI BİR GÜNEŞ VE KORUYUCUDUR. (Zira başlangıçta bütün insanlar Allah katında ölüdür Enam/122.Çözüm Allah ve Resulünün,Allah’a ulaşma davetine icabettir Enfal/24).


Mest çün bûy-ı fenâ der-bâde-i bezm-i cünûn
Mutrib u gûyâ-yı mâ mâtem-zede hunyâgerest
Ger be-hâhî Âb-ı Hayvân tâli‘-i ân Hızr cû
K’ez belâ-yı zulmet u-râ pâsbân İskender
Ez berây-ı seyl geşten eşk-i mâ Dâvûdveş
Murg-ı hurşîd -i dırahşân der-nazar zerrîn-perest
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275460/h/behisti.pdf
                                                                            ***
(DARENDELİ ESSEYİD OSMAN HULUSİ DİVANI:1914-1990)
  ***GÖNÜL AYNASINDA,İSKENDER AS’I GÖRDÜK. ZAMAN,ZAMAN,GÖNÜL EHLİ OLANLARA,HEP “TAZE SEVGİLİDİR” O.
Gönül ayine-i İSKENDER-asa veçhine mir’at
Dem-a dem ehl-i dillerdeki dil dil-dare nazirdir”
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3241
                                                     ***
(EDİRNELİ KÂMÎ DİVANI:1649-1724)
  ***İSKENDER AS,BİR ÇALIŞMASI,BİR HOCASI,BİR OKULU OLMAKSIZIN “ALLAH’TAN ÖĞRENDİ LEDÜNNİ İLMİNİ”
Bunda bulmış o âb-ı hayvânı
Sa‘yı İskender’üñ ne bî-câdur
***EY CİHANIN (Allah tarafından secilen) HALİFESİ,CİHANGİRİ,PADİŞAHLARIN EN BÜYÜĞÜ,ŞİFA VERENLERİN YÜCE CEVHERİ,ŞERİAT’TAN (Kur’an meallerinde,tefsirlerinde) GERCEK ANLAMLARI SAPTIRILMIŞ OLAN (Hidayet,Takva,Amilussalihat,Allah’a ulaşma vb.) KAVRAMLARINI (Allah’tan)ÖĞRENDİĞİN LEDÜNNİ İLİM’LE TESBİT EDİP,ONLARA KARŞI BÜYÜK SAVAŞ AÇAN İSKENDER AS!.
Ey cihânuñ âsaf-ı kişver-güşâ İskender’i
Şehriyâr-ı a‘zamuñ dâmâd-ı vâlâ-gevheri
Muktezâ-yı şer‘i mir’ât-i zamîrüñ gösterüp
Dest-i re’y-i sâ’ibüñ açdı cihâd-ı ekberi
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275465/h/kami.pdf
                                                                               ***
(EMRÎ DİVANI:Ö.1575)
*ÇÜNKÜ İSKENDER AS,ÜLKELERDEKİ AŞIKLARIN GÖNÜLLERİNDE “ŞAH”OLUR.O’NUN EMMARESİ (MEHDİ RESUL olması)”HIZIR AS’IN YARDIMIYLA YEŞİL TONLU DUHAN“OLAYIDIR.(Duhan/10,11,12,13,14. Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.(O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü'minleriz.Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
Ve (O'NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O'NDAN yüz çevirdiler.)
Çünki dil İskenderi iklîm-i ‘ışka şâh olur  
Aña Hızr-ı reh yeşil tonlu duhân-ı âh olur
 *EY BÜTÜN KAİNATIN PADİŞAH’I İSKENDER AS!..SEN ENYÜKSEK TEPELERİN ÜZERİNDE GÖRÜNEN EN PARLAK “MİHR”SİN (Güneş’sin).
Kodum ey şeh olalı mülk-i gamuñ İskenderi
Mîl-i âhum üstine mir’ât-ı mihr-i enveri
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-74909/divanlar.html
                                                                 ***
(ERBİLLİ ÂMÂ YUSUF GARÎBÎ EFENDİ DİVANI:)
İSKENDER AS’A (Tabi) OLDUKTAN SONRA;”ÇENESİNE KADAR DA GİRDAPLI ZULMET ÇUKURUNA GİRMİŞ DAHİ OLANIN KURTULMAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.”Kİ O KİŞİ İSKENDER AS’A TABİ OLDUĞU ANDAN İTİBAREN”ALLAH’TAN GELEN FAZL VE RAHMET NURLARIYLA” KALBİNDEKİ KARANLIKLARIN DAĞILMASIYLA YERLERİNİ NUR’LAR ALMAYA BAŞLAMIŞTIR
Reha yab olmaga imkanı yok İskender olursa
Gönül çah-ı zenahdanın gibi girdabı düşmüştür
Hele İskender-i dil çıkmadan zulmat-ı zülfünden
Gelüb ser-çeşme-i hayvana Hızr-ı hatt kadem başdı
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sn9ftvnmrgwJ:ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/182224/h/garibi.pdf+erbilli+ama+yusuf+garibi
                                                          ***                
(FATİN DİVANI:D.1824)
***KAİNATTA,İSKENDER AS’I BULAN (O’na tabi olan) TOZ ZERRESİ KADAR DAHİ KEDERDEN UZAK,GÜÇLÜ VE SONSUZ SABR’A ULAŞIR.O,CENABI HAKK’IN MUBAREK KILDIĞI,ŞANI YÜCE KUTLU KİŞİYİ,”TARİHTEN UZAK BİR YERE ULAŞTIĞIMDA DUYUNCA,BUNLARI AŞİKARE SÖYLEDİM.
Ol ayine-yi tab-ı gubar-ı gamdan azade
Bula İskender-i zatı cihanda izz-i bi-payan
Duyunca bi’l-bedahe söyledim tebrikine tarih
Ferik oldu Sa’id beg şanla sa’d eyleye Yezdan
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/qqd/fatn-divani-inceleme-metin-analysis-of-fatn-divani-text
                                                                           ***
FİLİBELİ VECDİ DİVANI-1530/1600
EŞSİZ AZAMETLİ KAHRAMAN HALİYLE KARALARIN VE DENİZLERİN PADİŞAHI,DÜŞMAN HATLARINI YARAN İSKENDER AS,KÜFFARIN YANINA İSLAM ASKERLERİYLE GELDİ.
KILIÇDARLARIYLA DÜŞMAN ASKERLERİNİ HEZİMETE UĞRATTI,HAHREDİCİ TOPLARIYLA KRALIN MÜLKÜNÜ YOKETTİ,KALELERİNİ VURARAK ÇAN’LARINA OT TIKAYIP SESLERİNİ KESTİ.
SADRAZAMLARDAN BİR VEZİR KARARLILIKLA DEVAM EDEN MÜCADELESİYLE,EĞRİ KALESİNİ ZAPDEDİP BEDENLERDEN BAŞLARI KOPARDI.HER BİR VEZİR EŞSİZ ÇALIŞMASIYLA KALENİN BİR TARAFINI ALIP YIKTILAR DAĞ KALDIRAN BALTA DARBELERİYLE
Kahramân-hey’et Ferîdûn-şevket İskender-sıfat   
Pâdşâh-ı bahr u ber sultân-ı ‘âdil saf-şiken
 Cânib-i küffâra geldi ‘asker-i İslâm ile
 Leşker-i a’dâyı kıldı münhezim ol tîg-zen
Çanına od tıkdı küffâruñ sadâ-yı darb-zen  
Top-ı kahr ile fenâ virdi kralıñ mülkine
Sadr-ı a’zam bir vezîr-i ehl-i rây ikdâm ile
Kıldı Egri kal’asın kal’ itdi kalmadı beden
Her vezîr-i bî-nazîr(Eşsiz) etrâfın alup kal’anuñ
Tîşe-i darb ile yıkdılar misâl-i kûh-ken
YAPTIKLARINA PİŞMAN OLAN KRAL İSKENDER AS’IN ATININ AYAĞINA YÜZ SÜREREK BOYNUNA TAKTIĞI URGANLA ÖZÜR DİLEDİ.
Yüz sürüp pây-ı semendine kıral-ı bed-fi’âl   
Özr-hˇâh olup öñinde boynına takdı resen  
(İskender as)HAKK’A ÇOK ŞÜKREYLEYİP DUA EDEREK SÖYLEDİ TARİHİNİ,SULTAN MUHAMMED NEMÇEDEN ALDI EĞRİ KALESİNİ  
Hakk’a çok şükr eyleyüp dâ’i didi târîhini
Aldı Egri Kal’ası’n Sultân Muhammed Nemçe’den

FİLİBELİ VEJDİ MESNETİ
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fekitap.kulturturizm.gov.tr%2Fdosya%2F1-292405%2Fh%2Ffilibeli-vecdi-divani.pdf&ei=zRZ1UoWZF8eZtQa2-IH4CQ&usg=AFQjCNEmjOhNzZVAD6vt7vqx0AuoP0T4Yw&bvm=bv.55819444,d.Yms

 (FUZULÎ DİVANI:15.asır)
***CEBRAİL AS,”PEYGAMBER (sav) EFENDİMİZE:”ALLAH’IN ŞERİATINI ADALETLE KORUYAN,KADİR KIYMET BİLEN,İTAATKAR İSKENDER AS’A”HAKANLARA MAHSUS EN KIYMETLİ ALTIN TABAK İÇİNDE (MEHDİ,İMAM,HALİFE,RESUL OLDUĞUNU) BİLDİRECEĞİNİ MÜJDELEMİŞTİR.
Ol ki adlin eyleyip i’lâm-ı hıfz-i şer’için Müjdeler vermiş Resûlû’llâh’a Cibril-i Emin
Der-geh-i kadrine bin Dârâ vü İskender gedâ Hırmen-i lûtfuna bin Fâğfûr ü Hâkan hûşe-çin
***HALKIN FİTNELERDEN VE DİĞER ZARARLI FAALİYETLERDEN UZAK HUZURU,RAHİMLERDEKİ CENİN’LERİN DAHİ KORUMA ALTINDA OLMASI,ADALETİYLE ASHABI KEHF’İN KORUNMASI GİBİ MEHDİ (İSKENDER AS) SAYESİNDEDİR.
Her zarardan sâye-i adlindedir âsûde halk innehüm ashâbün kehfin innehu hısnün hasîn
Mehd-i mülkü me’men-i ehl-i zamândır fitneden Ahsenü’l-ahvâli fi’l-erhâmi ahvâlü’l-cenîn
***MEHDİ AS HIZIR GİBİ YETİŞMEDEN EVVEL,”REHBERSİZ,IZTIRAP İÇİNDEYDİLER.MEHDİ İSKENDER AS’A TABİ OLUP İTAAT EDENLER,ESİR,KÖLE DURUMUNDAYKEN ALLAH’IN FAZL’I İLE İRŞAD OLUP,DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞTI)
Geldi ol Mehdî ki salmıştı zamân-i gaybeti Muztarip kalmıştı ehl-i fazl ü erbâb-i kemâl
Çâker-i çâkeri Fağfûr ile Hâkân oluban Bende-i bendesi iskender ile Dârâ’dır
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:(http://www.belgeler.com/blg/2cux/fuzuli-divani
                                                          ***
(HAMİ DİVANI:1815-1892)
 ***RUHANİ TOPLUMUNDAN DERSİNİ ALIP İRFAN SAHİBİ OLAN GÖNLÜNÜ BAŞKA ŞEYLERDEN ARINDIRIP,MUHABBETLE ALLAH’IN ZATINI ARZULAYAN,UÇMAK AŞK’I İLE HER ZAMAN İLAHİ ALEME GİDEN,VARLIKLAR ALEMİNDE BÜTÜN KAİNAT’A HÜKMEDEN,İSKENDER AS HEVESİNE UYARMI HİÇ ?
Men aref dersin alanlar zumre-i ruhaniden
Beyt-i ma mur-ı dil-i hubb-ı sivadan arıdan
Refref-i aşkile her dem seyr-i lahuta giden
Alem-i hestide iklim-i vucuda hükm iden
Milket-i iskender u Daraya eyler mi heves  
***HAKK’IN TAYİN ETTİĞİ ASKERİN KUMANDANLARI:(12 imamlardan) HZ.MUHAMMED ET TAKİ İLE HZ.ALİ EN NAKİ’DİR.ANCAK; ;”LİVA-İ HAMD SANCAĞINA Bİ HAKK’IN SAHİP OLAN,O ENBÜYÜK PADİŞAHLAR PADİŞAH’I 12.İMAM,MEHDİ”İSKENDER AS’DIR.
Bi-hakk-ı şah Taki ile Naki vü askeri-server
Bi-hakk-ı Mehdi-i sahib-liva şahenşeh-i uzma
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:www.belgeler.com/blg/1gf8/hm-dvni-divan-of-hami
                                                                              ***
(HASAN ZİYAÎ(MostarlıZiyâî)DÎVANÎ.1600)
***ZAMAN ZAMAN VE YER YER,İSKENDER AS’DAN (Başkalarına abes gibi görünen) SAN Kİ KENDİ İRADESİYLE YAPMIŞ GİBİ ÇEŞİTLİ İMTİHANLAR ZUHUR EDER.BU GAFİL HALK’IN,”HIZIR AS İLE HER AN BERABER OLAN İSKENDER AS’IN;
HER SÖZÜNÜ,
HER İMZASINI TAŞIYAN BELGESİNİ BİR FİTNE SEBEBİ,OLARAK KULLANMALARI,O’NA CEZA VERMEK İÇİN BİR CELLAD GİBİ DAVRANMALARI NE KADAR ACAİPTİR.Kİ; BANA ÖLDÜRÜCÜ ZEHİR OLUYOR.
Dem-be-dem derd ü belâdan dürlü sûret gösterür
Câ-be-câ dökmiş suyı âyîne-i İskenderî
Leb-i la`lüñ ki anuñ teşnesidür Hızr u İskender
Rakîbe rûh-ı sânîdür baña semm-i helâhildür
Görürler turrası tarrârdur hem gamzesi gammâz
Acebdür ol gözi cellâddan bu halk gâfildür108
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83435/mostarli-ziyai-divani.html
                                                                                ***
(HAŞMET BİN ABBAS HZ.KÜLLİYATI.1720-1768)
***“KAİNATIN TASARRUFU ELİNDE OLAN,PADİŞAHLAR PADİŞAHI,MEDH’EDİLEN HUYLARA SAHİP,SULTAN,İSKENDER AS’IN DEVRİNDE;”KAİNAT ZÎNETLENMİŞTİR” (Süslenmiştir.)
 Şâhen-şeh-i mülk-i cihân İskender-i devr-i zamân
Ârâyiş-i kevn ü mekân sultân-ı mahmudü’ş-şiyem
***İSKENDER AS’IN
YÜZÜ,HİDAYET GÜNEŞİ.
ÖZÜ,TAM DİRAYET.
SÖZLERİ HİTABETİ,SIRHAZİNELERİ (Ledünni ilmi) OLAN BİR TABİATA SAHİPTİR.
Şems-i Hidâyet’dir yüzü bedr-i Dirâyet’dir özü
Lübb-i Belâgat’dır sözü hâkân-ı İskender-şiyem
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213630/h/girisvemetin.pdf
                                                                             ***
 (İBRAHİM İBN-İ BALİ HİKMETNAMESİ)
*İŞTE BU ZAMAN’DA;CİHAN’IN EŞSİZ HÜKÜMDARI,MEHDİ’Sİ,İSKENDER AS’DIR.
Cihânuñ mehdi-yi devri zamânı
Dahı İskender-ü sâhib-kırânı
***O Kİ(Mehdi İskender as);”BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNİN PADİŞAHI,HZ.MUHAMMED(sav)EFENDİMİZİN TAC’TARI (TACI’NIN VARİSİDİR).
Bu İslâm ehlinüñ şâh-ı diyârı
Muhammed Emîn'üñ tâc-dârı
 ***İMDAD İSTEYENLERRİN YARDIMINA ERİŞEN,(Ölü iken)DİRİLMEK İSTEYENLERİ HAYAT’A GEÇİREN DAVET’İN SAHİBİ’DİR.
(Başlangıçta bütün insanlar Allah katında Ölüdür.Taki,Allah ve Resulünün Davetine icabet edip,”Hidayet’i-Allah’a ulaşmayı-dileyerek  göğsü İslam’a açılıp NUR sahibi oluncaya kadar.Enfal/24,Enam/122,Enam/125,Zümer/22).
Meded diyenlere feryâd-resdür
Hayât irürmege ‘Îsî-nefesdür
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219063/h/metin.pdf
                                                             ***
KELAMİ DİVANI
***İSKENDER AS,ASLA KENDİ İRADESİYLE SAHİP OLMADI BU HAŞMET’E (Azamaete),BU ASGARİSİNDEN AZAMİSİNE KADAR ŞERİAT İLMİNE.HAMDOLSUN Kİ ALLAH’UTEALA TARAFINDAN,HIZIR AS’IN ÇEŞMESİNDEN HADDİNDEN FAZLA VERİLDİ O’NA.
Arzu çekmedi cem camına hergiz zira
Kevser-i ilmile destinde tolu sagar-ı şer
Çeşme-i ab-ı Hızır haşmet-i İskender’den
Hamdülillah ki gına virmiş ana Kevser-i şer
***VAKARLI,ŞEREFLİ HİLM SAHİBİ (İskender as),ALLAH’UTEALADAN ALDIĞI ŞERİAT İLMİ İLE,(Şeytan ve adamlarının) EMANİYYE İLİMLERİNİN ÖNÜNE SET ÇEKMEDEN EVVEL,
ALLAH’IN ŞERİATINI(Kur’an gerçeklerini) ATEŞ,
KENDİ BOŞ VAADLERİNİ(Emaniyye bilgileri) DE NUR GÖSTERİYORLARDI.
Keşti-i şer’i ider gark-ı kaza girdabı
Olmasa hilm ü vakar u şerefi lenger-i şer
Şecer-i ahdar-ı şer olalı ol zat-ı şerif
Yagdurur nur gibi herkese berg ü ber-i şer
Nar arz itdi Kelim’e şecer-i vadi (ve) lik
Nur gösterdi bize bu şecer-i ahdar-ı şer
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Kayak:http://www.belgeler.com/blg/142m/kelami-divani-kelami-divani
                                                ***
(MANÎ DİVANI:1550)
*** EY NUR SAÇAN İSKENDER AS!..SENİN “BÜTÜN HAREKETLERİNİN KENDİ İRADEN’İLE  DEĞİL DE; “ALLAH’IN TASARRUFUNDA OLDUĞUNU”BİR İDRAK EDEBİLSELER.”İŞTE O ZAMAN SENDEN BAŞKA BİR ÇEŞME,SENDEN BAŞKA BİR MELCE (Sığınacak yer) ARAMAZLAR.
Kim görse ‘ârızun mir’âtuŋ ey mihr-i münîr
Artık almaz ‘aynına âyîne-i İskenderi
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-281558/h/mani-divani-sener-de
                                                                                ***
(MEHMET DUMLU KÜTAHYEVİ HZ.DİVANI:Ö.2011)
***BİLİNSİNKİ;İSTEYENLER (Allah’a ulaşmayı dileyenler),İSKENDER AS’IN OLTASINDA (O’nun Dergahında-Ana Dergah’ta)TOPLANIP, “HAKK’KIN KAPISI”AÇILIR (Herkes Allah’a ulaşır),HİDAYETE ERER.
Bil ki seddeyn iki kaş İskender oltasında
Cem' ü cemû'l cem ile feth oldu ebvab-ı Hûda
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.islamvetasavvuf.com/index.php?PHPSESSID=n0p87gm0s65bdi6d6qk6drl546&action=mgallery;sa=item;id=3143
                                                                             ***
(MEŞHURÎ DİVANI:1783-1857)
***NİCE CEMŞİD’LER (Namlı padişahlar) İSKENDER AS’IN DERGAH’INA SAĞLAMCA BAĞLANSALAR VE BUNDAN DOLAYI GURURLANSALAR MUTLAKA YERİNDE OLUR BU DÜNYADA.
Niçe Cemşîd ü İskender olup dergâhına bende
Tefâhür etseler şâyestedir gerdûn-ı gerdâna
***SEN “O TAHT’IN ADALETLİ SULTANISIN Kİ;”DERGAH’INA YÖNELMEK BİR ŞEREF’TİR.O DEVRİN HÜKÜMDARLARINA”
Sen ol sultân-ı evreng-i adâletsin ki dergâhın
Şerefle Ka'beâsâ kıbledir şâhân-ı devrâna
 ***ACABA!..(Allah’ın) SEMAVATTAKİ,İTİBARLI,KADR VE KIYMETİ DEĞERLİ,OSMANLI MÜLKÜNE GÜÇ VERECEK,PADİŞAHLAR PADİŞAHI OLARAK SEÇTİĞİ,ELİNDE “MİHR’İN KILICI OLAN VEZİR’İ” KİM ?
Şehenşâhâ felek-câhâ hıdiv-i âsumân-kadrâ
Eyâ hurşîd-i tîği fer veren bu mülk-i Osmân'a
***(Ey İskender as!..)ALLAH’IN “ŞERİATININ MUTLAK VEKİLİ SENSİN” NE OLUR BÜTÜN İNSANLAR VE CİNLER,SENİN EMİR VE YASAKLARINA UYMAYA DEVAM ETSELER.
Vekîl-i mutlak-ı sâhib-şerîat şimdi sensin sen
 N'ola cârî olursa emr ü nehyin cinn ü insâna
***(Şeytanın adamları)KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ZAMANINDA,O ESKİ PADİŞAHLARA LÜTFEDİLEN HAKİKATLARI DEVREDEN ÇIKARIP,FUZULİ BİD’ATLARLA TECAVÜZ EDEREK (İslam’a) YAPMADIKLARI CEFA KALMADI.
Tecâvüz eyleyip kânûn-ı Sultân Süleymân'ı
Niçe bid'atlar eylemişlerdi fuzûlâne
Ferâmûş eyleyip bunca hukûk-ı lutf-ı ihsânı
Cefâlar kalmamışdı etmedik sâbıkda hânâna
***(Ey İskender as) HAMDOLSUN Kİ,SENİN DE BU OSMANLI MÜLKÜNDE BU YAPILANLARIN NE KADAR KÖTÜ BİRŞEY OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ GÖRDÜK.
Bi-hamdillâh ki böyle bulduğun gördük o bed-kârın
Bütün etdiklerin Osmâniyân-ı mülk-dârâna
***BU MÜLK’ÜN (Eski Osmanlı Mülkündekiler) İNSANLARI,KAHRAMAN GÖRÜNEN HÜKÜMDARLARIN ÖLDÜRME KORKUSUNDAN SIKINTIDADIRLAR.SEN OL ONLARA PADŞAHLAR PADİŞAHI.
Sen ol şâhenşeh-i mülk-i dilîrsin ki havfından,
Adem teng oldu Sâm u Rüstemân u Kahramânân'a
***NE OLUR,BU GÜÇ VE ZOR İŞLERE (Bu zulümlerin önüne geçmeye) MUVAFFAK OLSAN.ÇÜNKÜ ŞİMDİ SADECE SEN,”HER HUSUSTA ALLAH’UTEALANIN YARDIMINI ALMAYA HAK SAHİBİSİN.”
N'ola olsan muvaffak böyle emr-i sa'b u düşvâra
Ki sensin şimdi mazhar her husûsda avn-i Yezdâna
***ÖZELLİKLE;“BU DİN UĞRUNA YAPTIĞIN MUHAREBEDE NE KADAR MAHARETLİ OLDUĞUN”,ALLAH KATINDA DOĞRULANMIŞTIR
Husûsâ bu gazâ-yı ekberinden zâhir olmuşdur
Min-indillâh müeyyed olduğun kâr-azmâyâna  
***YEMİN ETTİĞİN,ŞANI BÜYÜK ECDADININ İNTİKAMINI ALDIN ARTIK.ŞİMDİ ASARSIN KILICINI“RAHMANIN ARŞINA.”
Adûdan çünki ecdâd-ı izâmın sârın ahz etdin
 Sezâ şimden geri tîğin asarsan arş-ı Rahmân'a
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213634/h/metin.pdf
                                                               ***
 (HZ.MEVLANA.Mesnevi/45)
İskender as.Sen gün doğusuna gel. Ondan sonra nereye gidersen nurlusun, kuvvetlisin! Ondan sonra nereye varsan orası doğu (NUR’LU IŞIKLI)olur. (SENİ İŞİTİP)Doğru düşünnebilenler  senin batınî yönüne  âşık kesilir.
Senin yarasa (KARANLIKTA DA GÖREBİLEN)duygun, batıya doğru koşmakta, inciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta.
Ey atlı ! Duygu yolu (ZAHİRİ DUYGULAR//BEŞ DUYU) eşeklerin yoludur.Ey eşeklere karışan, utan!
Bu beş duygudan başka beş duygu (BATINÎ DUYGULAR) daha vardır. O duygular kırmızı altın gibidir, bunlar bakır gibi.
*Tebrizli Sems bana, îskender as gibi tac, taht, saltanat verdi de ben manalar ordusunun bas komutanı oldum.
kaynak:Mesnevi/45 ve Divan-ı Kebirden Seçmeler -Cilt 2
http://dosyalar.semazen.net/DivaniKebirdenSecmelercilt_2.pdf/112.sayfa
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)

                                                                   ***
 (NAŞİD DİVANI:1749-1791)
***EY ALLAH’IN CEMALİNDEN ADALET VE NUR’U TAMAMLANMIŞ.ŞAN’I YÜCE,ALLAH’IN AZADSIZ KÖLESİ,PADİŞAH,MİHR(Mdehdi,İmam,Halife,Resul)  İSKENDER AS!......KUVVETLİ ALTIN HALATLARLA MEVLAYA BAĞLI OLARAK,HAŞMETLİ,YÜKSEK RÜTBELİ YAŞAMIN,TA…KIYAMETE KADAR DEVAM ETSİN.
ey pâdişâh-ı nîk-nâm iskender-i husrev-gulâm
mihr-i cemâlüñden tamâm nûr-ı ‘adâlet müstefîz
habl-ı metîn-i devletüñ zer-târ-ı ‘ömr-i şevketüñ
mevlâ tınâb-ı rif‘atüñ tâ haşre dek etsin medîd
***İŞTE İSKENDER AS’IN DEVRİ BUDUR.Kİ;O ZAMAN ALLAH’UTEALA HIZIR AS’I O’NA CANDAN ARKADAŞ KILDI.O’NA,UZUN HAYATI BAHŞETTİ VE ALTIN PARALARA (Bolluk ve berekete) GARKETTİ.(İskender as’a tabi olup)BU GÖNÜL ÇEŞMESİNDEN İÇEN KİŞİ,CENNETTE KEVSER HAVUZUNDAN İÇMİŞ GİBİ OLUR.
budur iskenderi çünkim zamânuñ
edip mevlâ cenâb-ı hızra hem-dem
akıtdı gûyiyâ âb-ı hayâtı
su gibi harc edip dînâr u dirhem
içen bu çeşme-i dil-cûdan âbı
sanır cennetde kevser içdi âdem
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215485/h/nasidmetin.pdf
                                                                 ***
(NEF-Î DİVANI:1572-1615)
***EY!..KAİNATIN İSKENDER AS’I,EĞER SENDEKİ”BU HAŞMETİ,BU ŞANI GÖRSELERDİ;BÜTÜN İNSANLAR SANA KUL OLURLARDI.BU ACAİP Mİ ?
Bu Şevket ü bu şân ki var sende acep mi
Görünce kulun olsa ger iskender-i âlem
***ŞEYH İSKENDER MEHDİ AS DEVRİNDE DE; ”HUYLARI,VASIFLARI,YÜCELİKLERİ AYNI OLAN “HZ.İSA,HZ.YUSUF”ZAMANI GİBİ BÜTÜN ALEMLER ADALETLE İDARE EDİLİR.
Ne şeyh iskender-i Yûsuf-şiyem Mehdî-i Îsâ-dem
Ki adliyle zamân nâzende âlem nâz-perverdir
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.delinetciler.net/forum/edebiyatcilarin-biyografileri/71352-nefi-kimdir.html
                                                                               ***
(NEV-İ ZADE ATAY-İ DİVANI:Ö.1545)
 ***ALLAH’IN MURADI İLE AÇIKLANDI SONUNDA HİDAYET REHBERİ,ASRI SAADETİN MİMARI,“AHİR ZAMANDA BEKLENEN MEHDİ (İskender) AS”
Gayret-i Hak zâhir oldı geldi çıkdı ‘âkıbet
Hâdi-i râh-ı sa‘âdet Mehdi-i âhir-zamân
***İSKENDER AS,SÜLEYMAN AS’IN EMRİNDEKİ RÜZGAR’LA GEZDİĞİ VE ŞEYTAN’LARI ZİNCİRE VURDUĞU GİBİ.ÇEKİLDİ KILIÇLAR KININDAN BÜTÜN SET’LERİ YIKARAK,DİN DÜŞMANLARINA GÖĞÜS GERİP HAT ÇEKEREK.BOZULMUŞ OLAN (Aslından uzaklaştırılmış olan) DİN’İN  ŞARTLARINI YÜRÜRLÜĞE SOKARAK İSLAM’I YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ.HERYERDE KAPILARI İSLAM’A AÇTI.
Çekildi safha-ı şemşîr-i âhenînüñden
Hudûd-ı mülket-i İslâma Sedd-i İskender
Seyr ider taht-ı Süleymândur meger kim bâd ile
Dîvlerdür gûyiyâ zencîr-i kahr içre esîr
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275469/h/nevi-zade-atayi.pdf
                                              ***
(NİZAMÎ GENCEVÎ HZ.İSKENDERNAMESİ:1150-1209)
***SEN UMUD KAYNAĞI HIZIR,SEN GÜÇLÜ PADİŞAH,İSKENDER AS’SIN.
ASTRONOMİ İLMİNİ AÇIKLAYAN SENSİN,BÜTÜN ALİMLER SANA YÖNELİR.
Sən – ümid qaynağı Xizr, sən İskəndər güclü şah!
“Məcəsti” şərh edən bilginlərə qibləgah!
***(İskender as’)DAN GÜÇ ALDI AKSUNGURUN NESL’İ(Orta asyadan gelen Atalarımızın Nesli) ECDAD’I DA YÜCELİP KEMALE ERMİŞTİ.
(İskender as) MEHDİ’DİR,GÜNEŞ’TİR,BU DÜNYA’DA,
HÜKÜMRANLIĞI,İL DE OBA DA (Bütün cihanda)DEVAMLI KALACAKTIR.
Ondan ağsunqurun nəsli güc aldı,
Əcdadı, kamala yetdi, ucaldı.
Mehdidir, günəşdir şah bu dünyada,
Dövləti qalacaq eldə, obada.
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.boxca.com/lork2zki7tqr/Nizami_Gencevi_-_Iskendername_Sherefname_.pdf.html)
                                                       ***
SEYİD ŞERİFİ MEHMED EFENDİ DİVANI.(D.1519)
***ALLAH’UTEALA;İSKENDER AS’IN RUH’UNU BÜTÜN ALEMLERE BİR AYNA KILDI.(Tabi olanlar için). O;AB-I HAYATTIR,HIZIR’DIR.(Ey efendim!..)SENİN DUDAĞINDAN DÖKÜLEN HER SÖZÜN BANA FERMAN’DIR.
Kıldı İskender ruhun ayinesin alem-nüma
Ab-ı hayvandur lebün hattun Hızırdır canuma
***EY MUBAREK İSKENDER AS!..GÖKTEKİ GEZEGENLER YER YER AĞ OLURLAR PENCERENE,CAM’DAN YAPILMIŞ KUBBE’NE
Encüm ü seyyareler yir yir müşebbek revzene
Bam-ı kaşr-ı adlünle cam-ı İskender af-tab
***SEN’SİN İNSANLAR ARASINDA BÜTÜN KAİNATTAKİ İNSANLARI AYDINLATAN GÜNEŞ.DAİMA ADALETİNDEN KUVVET ALAN IŞIĞIN İLE.
Sensin ol insan-ı ayn u ayn-ı insan-ı cihan
Pertev-i adlünden alur dayima fer af-tab
***EZELDE RABBİMİZ;VÜCUDUNU ENGÜZEL ŞEKİLDE,YÜZÜNÜ BEMBEYAZ NURLU OLARAK TARİF ETMİŞTİ BANA
Cam-ı hüsne hatt-ı ziba yazmış üstad-ı ezel
Vechi var dirsem yüzi etrafı hoş hat ber-safa
***BU SÖZLERİN BÜTÜNÜNÜN MANASINI YAZDI “ŞERÎFΔAMA CAHİLLERİN BUNLARI ANLAMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 Mazmunını bu kavlün yazdı şerifi camî
Nadan u cahil ile mümkün degül bu ma’na
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/1ckt/seyyid-erf-mehmed-efendi-hayati-divani-ve-hilyesi-the-life-of-seyyid-erf-mehmed-efendi-his-diwan-and-hilye                                                                                      ***                                                                                                  
(SÜHEYLLÎ AHMED BİN HEMDEM KETHÜDA DÎVÂNI.1513-1600)
***GAFİL OLMAYIN,EY DALALET FIRKALARI!..KARŞINIZDA  (Ademoğulları olduğunuz için) SİZDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN,PUSUDA BEKLEYEN EJDERHA GİBİ KUVVETLİ ŞEYTAN VAR.SİZİN (Emaniyye’ye bağlı olarak) ALDIĞINIZ TEDBİRLERİ HİÇ’E SAYAN,ONLARI, YIKIP,PARCALAYAN.
ANCAK,(Allah’a ulaşmayı dilediğiniz Takdirde;) SİZİ ŞEYTAN’DAN,KORUYACAK OLAN,”ALLAH’IN HİMAYESİNDE VE İLAHİ İRADE İLE İDARE EDİLEN, İHTİŞAMIYLA,NİCE YÜZBİNLERCE HANEDANI ALÇALTAN,ÜLKELER AÇAN ALLAH’IN VALİSİ İSKENDER AS’DIR.
Gâfil olmañ iy firâk-ı fırka-i ehl-i dalâl
Geldi ol ceng-âver ejder der-kemîn-i intikâm
Gîv-i dîv-efgen Tehemten-tedbîr-i saf-şiken
Erdeşîr-i şîr İskender-haşem Sâm-ihtişâm
Nice yüz biñ Zâl ü Sâm’uñ dûdmânın [pest] iden
Vâlî-i kişver-güşâ vü hâmî-i nâmûs u nâm
***EY İSKENDER AS!..ALEMLERİN SULTANI (ALLAH’UTEALA) HAKLI OLARAK BÜTÜN ALEMLERE SENİ TAKDİM EDİP;ONLARA;NİMET,ONLARI HİMAYE,DİN VE DEVLET İŞLERİNE HİZMET İÇİN KAİNAT’IN PADİŞAH’LIĞINA MAZHAR KILDI.
 Mazher-i in‘âmı olduñ pâdişâh-ı ‘âlemüñ
Sâye saldı başuña hâkân-ı İskender-nesak(150.sayfa)
Dîn ü devlet hıdmetine zâtuñı takdîm idüp
Bildi ol sultân-ı ‘âlem cümleden sensin ehak
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215254/h/girismetin.pdf
                                                ***
SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ EFENDİ HZ.DÎVÂNI
***İSKENDER AS;KENDİ ZAMANINDA,SÜLEYMAN AS’IN MÜHR’ÜNÜN SAHİBİ, HIZIR AS’IN REHBERLİĞİNDEKİ MUBAREK ORDUSUNUN,SECİLMİŞ, BAŞ KOMUTANIDIR.
İskender-i devrândır anıñ sâbık-ı ceyşi
Hızr olsa sezâ rehber-i ordû-yı hümâyûn
Kıldı o Süleymân-ı zamân sâhib-i mührün
Serdâr-ı güzîn server-i ordû-yı hümâyûn(sayfa.113)
***SEN,CENABI HAKK’IN SANA HIZIR AS’IN REHBERLİĞİNDE LAYIK KILDIĞI İSKENDER AS SIN ŞEVKETLİ HÜNKARIM!..
***BU ZAMANLARDA,KILICI DÜŞMANLARININ BAŞINA BALTA GİBİ İNEN, HAKK’IN ALAMETLERİNDEN OLAN ŞEVKETLİ HÜNKARIM.
Sen İskender'sin ordû-yı hümâyûna cenâb-ı Hak
Sürâg-ı Hızr'ı kıldı râhber şevketlü hünkârım
Be-hakk-ı âyet-i seyf ehl-i ‘udvânıñ bu demlerde
İner başına şemşîr ü teber şevketlü hünkârım(sayfa:116)
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292567/h/sunbul-zade-vehbi.pdf
                                                                ***
(ŞAİR REVANİ DİVANI:1475-1546)
***İSKENDER AS ZAMANINDA AY,ONUN TAHT’ININ ETRAFINDA DÖNEREK,GECELER AYDINLIK OLDU.
İskender-i zamâne durur ya şeb-i siyâh
Âyîne oldı ana kamer çarh evreng
***”İSKENDER AS’IN YAPTIĞI İŞLER,BÜTÜN CİHAN COĞRAFYASINI,“GÜL BAHCESİNE DÖNDÜRDÜ.”
İskender-i zamâne durur şimdi ‘ıyş iden
Câm-ı cihân-nümâya dönüpdür hemân gül
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128331/h/giris-revani.pdf
                                                                       ***
(ŞEHDÎ DİVANI:18.yüzyıl)
***DAHA BİLMİYORLAR,BÜYÜK MELEKLERİN YARDIMIYLA,ADALET’İYLE ZULM’Ü ÖNLEYEREK DİN’İ YENİDEN HAYATA GEÇİREN ZAMANIN MEHDİ’Sİ (İskender as)’IN ZUHUR ETTİĞİNİ!..
Bilmediler ki zuhur eyledi Mehdi-yi zaman
Dad-ger ü daver-i din-perver-kerrubi -hadem
***Kİ İSKENDER AS,KAVGALARA,ÇELİKTEN BURÇLARI OLAN KALE DUVARLARINI SED ÇEKMEYE MUVAFFAK OLDU.
Ki çekti sedd-i İskender-pesend aşub u gavgaya  
Hisar-ı resha kim burc u barusı anın fulad
***İSKENDER AS FİTNE ÇIKARANLARA HAKK’IN YARDIMIYLA ÇALIŞARAK SET ÇEKİP,HER YERİ KA’BE GİBİ SULH VE SUKÜNE ULAŞTIRDI.
Çeküp sed fitne-i aşuba İskender gibi el-Hak
Ki oldu Ka’be amal sulha sa’y bani
***NE OLURDU!..ŞAH İSKENDER AS DEVRİNDE;O KENDİSİNE DÜŞMAN OLANLAR,BUĞZ EDENLER:”(Kalbten Allah’a ulaşmayı) DİLEMİŞ OLSALARDI,”GÖKTEN İNEN FAZL VE RAHMETLE,(Kalblerindeki) KARANLIKLARI NUR’A DÖNÜŞTÜRÜRDÜ.”
(Başlangıcta bütün insanlar DALALETTEDİR ve kalblerinde sadece KARANLIKLAR vardır Allah’ın RAHMET’i aslında kainattaki her zerreye gelir insanlara da gelir ama KALB’LERİNE girmez.Vücudu yalayarak yere girer Taki;Allah’a ulaşmayı-HİDAYETİ- dileyinceye kadar.İşte o zaman GÖĞÜSLERİ İSLAM’A acılır ve RABBİNDEN BİR NUR ÜZERE OLUR (Enam/125,Zümer/22)(Tövbe/32: (Onlar) ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.))
Şu a-efgen olupdur berk-i tigi zulmet-abada
N’ola bu şah-ı dehre dinse ger iskender-i şani
***GÜL’LER BAHÇESİ AÇILDI.BÜTÜN ALEMİ AYNI DÜZEYDE GÜL KOKUSU SARDI.
Açıldı gülistan-i ateşinde gül-i cazı
Meşam-ı alemi kıldı mu’ttar buy-ı handanı
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/1atc/ehdi-divani-ehdi-divan
                                                                      ***
(ŞEYH EBUL VEFA EDİRNEVÎ DİVANI:18.yüzyıl)*HİDAYET REHBERİ(Tövbe/32,33)
***BAŞTANBAŞA BÜTÜN ÜLKELERDE“FİLOZOFLARIN”DAHİ İSKENDER AS’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKEREK (Tabi olup) HİDAYET’E ERDİKLERİNİ BANA GÖNÜL AYNASINDA GÖSTERDİ RABBİMİZ.
Bir Aristu-yi Hidayet kişver-i İskenderi
Gösterur ayine-i zanuda ser-ta-ser bana  
***NEFS’İMİN AFETLERİYLE MÜCADELE EDİP,GÖNÜL AYNASINDAN”RUH’UN YOLCULUĞUNU (Seyr-i süluk-unu) SEYRETMEM İÇİN”MANGAL KÜLÜNDEN AŞK ATEŞİNİN KÜLÜNE GEÇMEM GEREK BENİM.
Cam-ı ceng-alude-i dilde ruhun seyr itmeğe
Mankal-i kulden gerek ta’yin-i hakister bana
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:www.belgeler.com
                                                                              ***
(ŞEYH GALİP HAZRETLERİ DİVANI:1757-1825)
 ***GEL EY!..HIZIR AS GİBİ DEVAMLI HAYAT İSTEYEN AŞIK,BOŞUNA DOLAŞMA BAŞKA YERLERDE.”HER ŞEYİ AÇIKLAYAN (Şerh’eden) İSKENDER AS HAZRETLERİDİR” SENİN DERDİNE DERMAN OLACAK OLAN DA O’DUR.
iskender ü Hızr âb-ı hayât isteyen âşık
Gel bundadır etme cevelân Hâzret-i Şârih
***(Ey İskender as)BUNCA UZUN DEVİRLER GEÇTİĞİ HALDE “BÜTÜN ANLAŞILMAZLARI AÇIKLAYAN KAFİLELERİN BAŞINDAKİ TEK HAZRET” SENSİN.
Geçdi nice devrân dahı el’ân yine sensin
Ser-kâfile-i nükte-verân Hâzret-i Şârih
***BU NÜKTELERİ, “İRFAN SAHİBİ OLANLAR ANLAR,AÇIKLAR”EY HERŞEYİ AÇIKLAYAN HAZRET!..
Tafsîl eden icmâlini tafsîl eder el-hâk
Anlar bunu rindân-ı zemân Hâzret-i Şârih
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128451/h/metin.pdf
                                                                            ***
 (ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ DİVANI:1561-1644)
***İSKENDER AS’IN FİZİK OLARAK GÖRÜNTÜSÜ SANA BENZER EY SEVGİLİ HAZRETİ MUHAMMED(Sav) EFENDİMİZ!..
Bir âyîneyle Iskender nice benzer sana cânâ  
***(Ey İskender as) SENİN HER NAZAR ETTİĞİN BÜTÜN ALEMDEKİLER DE SEVGİLİ OLUR.
Senün her bakdugun mir'ât olur `âlem-nümâ cânâ
***(Bu söylediklerimle) SAKIN HATA EDİP TE PEYGAMBER (Sav) EFENDİMİZ’İN RAKİBİ OLARAK GÖRME HATIRIM İÇİN.
Hatâ ile rakîbe atma lutf it hâtırum gözle
***CAN ALAN OK GİBİ GELİR SEVGİLİYE (Sav efendimize) HATA YAPAN.
Hadeng-i cân-sitânun eylemez çünkim hatâ cânâ
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.gozlemci.net/5616-seyhulislam-yahya-efendi.html
                                                                      ***
 (ÜSKÜDARLI HAKKIBEY DİVANI:D.1822-)
***EN YÜCE MAKAM’A,EN YÜKSEK İDRAK’A,EN YÜKSEK VE MUBAREK AHLAK’A,SAHİP OLAN KİM ?
-“SAHİP OLDUĞU AZAMETİNE KİMSENİN ULAŞAMADIĞI”İSKENDER AS’DIR.
 Mu’alla-cah-ı huşenk efser-i ferhunde siret kım
Erişmez paye-i iclaline dara vu İskender
***DÜNYANIN HÜKÜMDARI VE DİN’İN EN BÜYÜK PADİŞAH’I OLAN,İSKENDER AS DEVRİNDE ALEMLERİN RABBİ YERYÜZÜNÜ KORUR.
Hüsrev-i dünya ve din-i şahen-şeh-i ruyı zemin
Zıll-i Rabbe’l-alemin İskender-i devr u zaman
***DEGERLİ HAKAN İSKENDER AS’IN ZAFERLERİNDEKİ SERMAYESİ;”KENDİSİNE İHSAN EDİLMİŞ ARKASINDAKİ ORDUSU (Yerlerin ve göklerin ordusu),VAKARLI GÖRÜŞ VE HÜKÜM VERMESİDİR.
Zur-ı bazu-yı kadr-i hakan-ı İskender-i sir
Kuvvetü’zzahr zafer-i sermaye-i re’yi rezin
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/pr4/skdarli-hakki-bey-divani-inceleme-metin-skdarli-hakki-beys-divan-analysis-tex
                                           ***
VAHYİ DİVANI
ALLAH’UTEALA TARAFINDAN VARACAĞI YER,CENNET OLARAK YAZILDI.
Kİ (Allah’utealadan)GELEN VAHİY İLE CİHANIN MİMARI OLDU (İskender as).
01.Ta‘âla ’llâh zihî me’vâ-yı matbû‘-ı bihiştâsâ
Ki fikr-i makdem-i şâh-ı cihân oldı aŋa bennâ
O LİVA-İ HAMD SANCAĞINA SAHİP OLAN,RÜSTEM(İçki meclislerinin sahibi olan şair)GİBİLERİN GÜRÜLTÜLÜ,PARILTILI HALİNİ”MEVA CENNETİ EHLİNİ”DAHİ KISKANDIRACAK ŞEKİLDE,CİHANI ADALETLE DOLDURAN PADİŞAH KİM ?
İSKENDER AS DIR.
02.O şâh-ı Cem-livâ İskender ü Rüstem-veġâdur kim
Cihânı ‘adl ü dâdı itdi reşk-i cennetü ’l-Me’vâ
***HAZRETİ SULTAN MUHAMMED(Sav)’İN VARİSİ YÜCE GAZİ KİM ?
-“UZUN ÖMRÜ BOYUNCA BÜTÜN CİHANA DUA’SINI VAKFEDEN,LÜTFUYLA GÖNLÜ PAK ATA’SININ(Hz.Muhammed’in sav)İZİNDEN GİDEN(İskender as)DİR.”HER DÖNEMDE MUZAFFER EYLEYE HAZRETİ MEVLA
03. Cenâb-ı hazret-i Sultan Muhammed Hân-ı Gâzî kim
Cihân vakf-ı du‘â-yı tûl-i ‘ömri oldı ser-tâ-pâ
04. İdüp lutf u ‘atâsın pey-rev-i meyl-i dil-i pâki  
Muzaffer eyleye her demde anı hazret-i Mevlâ
***(İskender as),O(Sav efendimizin)’NUN HAS KULU,DOĞRU HAREKET EDEN VEZİRİ,YÜCE VASIFLARA SAHİP OLAN PAŞASI,GÖNÜLLERE FERAHLIK VEREN KÖŞKLER BİNA EDEREK DÜNYAYI SÜSLEYENDİR.
BAĞIŞLAYAN RAHMAN,DEVLET SARAYINI DA MAMUR EDER İNŞAALLAH.
05. Anuŋ bir bende-i hâsı vezîr-i râst-tedbîri
Odur paşa-yı Mahmûdü ’l-hisâl-i sâhibü ’l-âlâ
06. Binâ itdi bu kâh-ı can-fezâ-yı ‘âlem-ârâyı
Sarây-ı devletin ma‘mûr ide Rahmân-ı zî ’l-a‘tâ
NEDİR O ?”(İskender as’ın)HAYRET DOĞURAN,ÜZÜNTÜLERİ DAĞITAN RESMİNİN(Fotoğrafının) NAKŞI”
Kİ;BÖYLESİNİ ŞİMDİYE KADAR DÜNYA GÖZÜYLE KİMSE GÖRMEMİŞTİR
07. Nedür ol nakş-ı hayret-zâ nedür ol resm-i ġam-fersâ
Ki hergiz mislini seyr itmemişdür dîde-i dünyâ
Kaynağı:https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fekitap.kulturturizm.gov.tr%2Fdosya%2F1-213665%2Fh%2Fgiris.pdf&ei=Fr54UsOhGYHp4wSB4IG4DA&usg=AFQjCNFRTFxIH77fUU_ykAP7pdG6q4Itkw
                             ***
  (YAKÎNÎ DİVANI:Ö.1568)
 ***AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN “ZAT’I” SORSAM HÜKÜMDARA (Allah’a) DOĞUYU BATIYI SEYREDEN “İSKENDER AS”GÖSTERİLDİ BANA.ÇÜNKÜ ONUN YÜZÜ BÜTÜN DÜYAYI GÖSTEREN AYNADIR.
vechi var âhir zamân oldı dir isem husrevâ
şark u garbı seyr kıl mir’ât-ı iskender-misâl
çünki ruhsâruñ-durur âyîne-i ‘âlem-nümâ  
***O GÜZEL YÜZLÜ (İskender as) ALLAH’TAN “BATIYA GİT”EMRİNİ İŞİTİP,AZMEYLEYİP BAŞINI ALIP GİTTİ DÜN BATIDAN YANA (Amerikaya).
istimâ‘ idüp o semte ‘azmüñi iy meh-likâ
başın alup gitdi dün hurşîd magribden yana
(Devamı:www.ferhatbastug.com,http://mehdiaszuhuru.blogspot.com/,http://mehdiasvealametleri.tr.gg/,http://eskivelilerdenmehdiasmedhiyeleri.blogspot.com/”İNTERNET SİTELERİNDE MEVCUTTUR.)
Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213667/h/girismetin.pdf
                                                                 ***
YUNUS EMRE HZ.
Yunus balık ile deryada yüzdü
İSKENDER seyredip âlemi gezdi
İndi yeryüzüne Süleyman’ın tahtını bozdu
Sen de kurtulamazsın "mevt"in elinden
http://yunusemresiirleri.blogspot.com/2008/05/dnyanin-mekrine.html
   ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN.FERHAT BAŞTUĞ.))


 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta