Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

"ŞEYTAN, VE İLİŞKİLERİ

   SEVGİLİ KARDEŞLERİMİZ “(SAV) EFENDİMİZİ GERCEKTEN İDRAK EDEBİLMEMİZ İÇİN “TAKVA SAHİBİ OLARAK HİDAYETE ADIM ATALIM”PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZ’İ SEVMEK,O’NA ÜMMET OLMAK; Sadece onu seviyoruz demekle değil,”O’NU VE O’NUN YETİŞTİRDİĞİ SAHABESİNİ ÖRNEK ALIP HAYATIMIZA GECİRMEKLE OLUR”
*** “Sözün en doğrusu Allah’ın kitab’ıdır. Yolun en faziletlisi Hz. Muhammmed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’in yoludur. İşlerin en şerlileri sonradan icat edilen bid’atlardır. Bid’at dalâletir, dalâletin sonu nar-i cehennemdir.” (K: Müslim, Cuma-463 İbn Mace, Mukaddime-7 İbn Hibban, Es Sahih).
   (SAV) Efendimiz ve sahabesi ne yapmış ?
İSLAMI,Bütünüyle yaşamış.7 SAFHA VE 4 TESLİM olarak.
1.Safha:Allah’a ulaşmayı dilemişler;Zümer/17- Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele! (ŞEYTAN’A KUL OLMAKTAN KURTULDULAR ve ALLAH’A KUL OLDULAR,TAKVA SAHİBİ OLDULAR,HİDAYETE ADIM ATTILAR)
BAKARA-21: Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).
Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.
2.Safha:Kainatın enbüyük MÜRŞİDİNE tabi olmuşlar;A’raf/157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma'ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O'na îmân ettiler ve O'na saygı gösterdiler ve O'na yardım ettiler ve O'nunla beraber indirilen Nur'a (Kur'ân-ı Kerim'e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.(SALİH AMEL İŞLEMEYE BAŞLADILAR,KALBLERİNE İMAN YAZILDI)
3.Safha 1.Teslim:Ruh’larını Allah’a teslim edip Hidayete ermişler;A’raf/158- De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize (gönderilen) Allah'ın resûlüyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O'nundur. O'ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmî, nebî, resûlüne îmân edin ki; O, Allah'a ve O'nun kelimelerine (sözlerine) inanır (îmân eder). Ve O'na tâbî olun ki; böylece siz, hidayete eresiniz.”
Zümer/18- Onlar, sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tâbî olurlar. İşte onlar, Allah'ın hidayete erdirdikleridir…(RUH’LARI ALLAH’A ULAŞTI.HİDAYETE ERDİLER 3.KAT CENNETİ HAKETTİLER)
   Buraya kadar Allah’ın garantisi vardır ALLAH’A KALB’TEN ULAŞMAYI DİLEYENLERE.
4.Safha 2.Teslim:Fizik vücutlarını Allah’a teslim etmişler;Aliimran/20- Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: "Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik. O kitab verilenlere ve ümmîlere: "Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?" de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.(MUHSİNLERDEN OLDULAR.)
5.Safha 3.Teslim:(Daimi zikre ulaşıp) Nefs’lerini Allah’a teslim etmişler;Bakara/136- Deyin ki: “Biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrâhîm'e İsmail'e, İshak'a, Yâkub ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve (diğer) nebîlere, Rab'leri (tarafı)ndan verilenlere (sahife, kitap ve vahiylere) îmân ettik. Onların arasında hiçbir ayırım yapmayız (fark gözetmeyiz). zaten biz, O'na teslim olanlarız.( DAİMİ ZİKR’E ULAŞARAK NEFS’LERİNİ DE ALLAH’A TESLİM ETTİLER VE ULULELBAB-Lüb’lerin,sır hazinelerinin sahibi-OLDULAR.)
6.Safha:İrşada ulaşmış ve Muhlislerden olmuşlar;Hucurat/7- Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır.
Bakara/139- De ki: “Allah hakkında bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, onun için ihlâs sahibi (muhlis) (kul)larız.”(HEPSİNİN KALBİ ZÎNETLENDİ,İRŞAD’A ULAŞIP MUHLİS KUL OLDULAR)
BEYYİNE-5: Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).
Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.
7.Safha 4.Teslim:İradelerini Allah’a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun olmuşlar;Tevbe/100- O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.(HEPSİ ALLAH’IN ZATINA ŞAHİD OLMUŞLAR,HEPSİ,İRŞAD’A MEMUR VE MEZUN KILINMIŞLARDIR-Mürşid olmuşlar)
***Ey talib-i hakikat,selamet yolunun arkadaşını bulmak istersen,sefer-i dünyada bir mürşid-i kamil ara ki sana selamet bahşeden bir yolu göstersin ve bu cihanın sayısız olan afet,korku ve tehlikelerden seni kurtarsın,evliyaullaha intisap etmek nusret ve saadet bulmaktır.
Peygamberlerin ve velilerin irade ve işleri sırf ibadet ve saadet vesilesidir.zira söz ve fiileri,kendi heva ve heveslerinin eseri değildir.Zira Allah dostlarına müracaat,Allah Teala'ya müracaatır.
O yüce zümre kendilerinden söz ve kelam etmeyip Hak tealadan kalp ve akıllarına her ne tecelli ederse onu işlerler,onu söylerler.
(Abidin Paşa hz. dış işleri bakanlığı yapmış abdülhamid devrinde yaşamıştır.Belgeler.com)
***Allah’ın saadeti gönlüme doğdu. İradem elimden gitti. Aklım vuslat güneşine yöneldi.”
                                                                                                      İMAM GAZALİ HZ
İmamı Rabbani (Türkiye Gazetesi Dini Terimler sözlüğü)
Onlar (MÜRŞİD’LER),nihayete (SALAH MAKAMINA) erişip Allah’utealaya teveccüh eden VELİ kavuşmak ve batını ile görmek zevkleri içindedir.Rücu eden ise,her an ALLAH’UTEALANIN İRADESİ İLE HAREKET EDER.Kendi iradesi yoktur.
   O zaman eger (sav) efendimizi seviyorsak o nu örnek alıp biz de o’nun öğretisi olan hayatı 7 safha ve 4 teslimde gercekleştirmemiz gerekmezmi ? Allah hepinizden razı olsun daha detaylı açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”İSLAM NEDİR ? ve NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR” dosyalarındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta