Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ALLAH İLE OLAN AHD

ALLAH İLE OLAN AHD’İ YERİNE GETİRMEK ŞARTMIDIR ?TABİKİ ŞARTTIR ZİRA, ALLAH İLE “AHD” İNİ YERİNE GETİRMEYENLERİN AHİRETTE  NASİBİ YOKTUR
 Aliimran/76,77-Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.Muhakkak ki onlar; Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için AHİRETTE BİR NASİP YOKTUR.. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azab vardır.
    Allah ile olan AHD imiz nedir ? Kalu bela günü olarak bilinen ezelde bizden alınan bir sözdür,yapılan bir anlaşmadır (misak-imzalanan bir vesikadır).
   Bu vesikanın içeriğinde neler var ? Takva sahibi olmak var,Ruhumuzu ölmeden evvel Allah’a ulaştırmak (vasıl etmek-vuslat-hidayet) var,Nefs’imizin Tezkiyesi ve Tasviyesi var,Allah’a kul olmak var,Ruh’un ,fizik vücudun,nefs’in ve iradenin teslimleri var.
   Bunların bütününü yerine getirmek asıldır.Ancak bunların bütününü yerine getirmek herkes için gecerli ise de çok uzun zaman alacağı ve kolay olmayacağı için asgari seviyede bütün bunların temelinde olan “Allah’a ulaşmayı dileyerek”Allah’ın bizi;kendisine ulaştırması kendisine hidayet etmesi,Takva sahibi kılması ve daha önce biz şeytana kul iken kendisine kul eylemesidir.Bu dilek neden bu kadar önemlidir ? Çünkü bu dilek;sadece “kalben Allah’a yönelmedir”.Kur’anda “ENAB,MÜNİB”olarak geciyor ve bu fiil her zaman Allah ile birlikte geciyor bir başka yön de kullanılmamıştır.Takva sahibi olmadan kurtuluşunuz “bütün ibadetleri yapsanız,ağzınızla kuş tutsanız”mümkün değildir.
   Kurtuluşa eren Mü’min olabilmemiz için.
Mü’minun/1…..11-Mü'minler felâha ermiştir.Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.Ve onlar, zekâtı verenlerdir.Ve onlar, iffetlerini (ırzlarını) koruyanlardır.Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına (cariyelerine karşı davranışları) hariç. O taktirde muhakkak ki onlar, levmedilmiş (kınanmış) değildirler.Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o taktirde onlar, haddi aşanlardır.Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).Ve onlar, salâvâtlarını (namazlarını) muhafaza edenler (devam ettirenler)dir.İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.(felâh : Kurtuluş, Cenneti kazanmak)
   Şeytan’a kul olmaktan kacınıp Allah’a kul olabilmemiz için
Yasin/60,61,62,63-Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz? Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
ahd : Fizik vücudumuzun ‘e lestu birabbikum’ (kalû belâ) günü verdigi yemin
Sıratı Mustakîm : Allah'a (cc) ulaştıran yol
dalâlet : Sıratı Mustakîm üzerinde olmamak,Hidayette olmamak.
Zümer/17-Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
Rad/20,21-Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
 Kaf/28,29,30 Da,Cehennemliklerden bahsediyor Rabbimiz ama Kaf/31,32,33 Te Cennete gideceklerin ancak TAKVA SAHİBİ olanlar olduğunu ve özellikşerini buyuruyor.
   Nasıl takva sahibi oluruz ? Allah’a ulaşmayı dileyerek (O’na münib olarak).
Rum/31-O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
   Peki ama Allah ile olan ahd ve yapılan sözleşme (misak)ile ne alakası var ? Rad/20 de “AHD VE MİSAK” Beraber alınmıştır (Yukarıda meali var).Aliimran/76 da “AHD VE TAKVA” Beraber alınmıştır.Maide/7 de “TAKVA VE MİSAK” Beraber alınmıştır.KİŞİNİN,DÜNYA VE AHİRET SAADETİ; TAKVA SAHİBİ OLMAKLA MÜMKÜNDÜR.
Aliimran/76,77-Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.Muhakkak ki onlar; Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azab vardır.
Maide/7- Allah'ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misakınıhatırlayın. Allah'a karşı takvâ sahibi olun, muhakkak ki O, göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
   Takva’nın lugat anlamı,çekinmek,kacınmaktır.Nereden ? Allah’ın emirlerini yerine getirmemekten ve yasaklarından kacınmaktan.Peki kişi bunu kendi başına yapmaya calışarak TAKVA SAHİBİ olabilirmi? Hayır.İşte insanların “en büyük yanılgısı “buradadır.Kişi bunları yapmaya calışarak takva sahibi olamaz ancak TAKVA SAHİBİ OLDUĞUNDA bu emirleri yerine getirebilir yasaklardan kacınabilir.Çünkü kişiyi TAKVA SAHİBİ KILACAK OLAN ALLAH’TIR.Nasıl ? Kişi Allah’a ulaşmayı o’na hidayet olmayı kalben dilediğinde;Allah o kişiyi kendine ulaştırmayı (kendisine hidayet etmeyi )murat ederek önce o kişi HİDAYETE adım atmış olur Allah’ta sonra hidayetini ziyadeleştireceğini buyurarak o kişiye TAKVASINI verir (Takva sahibi kılar) .
Muhammed/16,17- Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.
   Görülüyorki;Yukarıda kısa ve öz olarak açıklamaya calıştığımız “Allah ile olan AHD’imizin yerine getirilmemesi halinde “ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti”kesinlikle mümkün değildir”ve bunun temelinde de “sadece bir dilek-Allah’a ruh’en ulaşmak-vardır”
   Allah ile AHD imizi yerine getirmezsek ne olur ?
1-Sıratmustakim de olmayız (Yasin/60,61)
2-Dalalette oluruz ve dolayısıyla cehennemlik oluruz (Yasin/60,61,62,63).
3-Şirk te oluruz (Rum/31)
4-Ahirette nasibimiz olmaz (Aliimran/76,77)
5-Kurtuluşa ulaşan Mü’min olamayız (Mü’minun/1….11)
6-Takva sahibi olamayız dolayısıyla cennete giremeyiz (kaf/31)
7-Hidayete eremeyiz dolayısıyla hüsranda oluruz (Yunus/45)
   Allah hepinizden razı olsun.   FERHAT BAŞTUĞ  Daha geniş açıklama  www.ferhatbastug.com adresinde,”ALLAH İLE OLAN AHD’İMİZ…” Dosyasındadır.
 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta